Wojewódzki Sztab Wojskowy w Warszawie

 • Szef
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • starszy inspektor
 • do spraw kadrowych
 • Sekcja Kadr

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  ul. Winnicka 1
  02 – 095 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie dokumentacji w sprawach wynikających ze stosunku pracy, ewidencji, teczek akt osobowych pracowników wojska;
 • przygotowywanie dokumentacji dotyczącej nawiązania oraz rozwiązania stosunku pracy;
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracowniczych przydziałów mobilizacyjnych i świadczeń osobistych;
 • prowadzenie Rozkazu Dziennego Szefa WSzW, sporządzanie z niego wyciągów oraz wyciągów z rozkazów wyższych przełożonych;
 • ewidencjonowanie czasu pracy i absencji pracowników wojska;
 • prowadzenie dokumentacji związanej z wydawaniem poleceń wyjazdu służbowego kadrze zawodowej i pracownikom wojska oraz ich rozliczanie;
 • sporządzanie wniosków na odznaczenia i medale resortowe dla pracowników wojska;
 • wprowadzanie danych ewidencyjnych pracowników wojska do systemu informatycznego SEW on – line oraz ich aktualizacja.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – krajowe wyjazdy służbowe;
  – obsługa klientów zewnętrznych;
  – praca w terenie.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – praca przy komputerze;
  – praca poza siedzibą WSzW w Warszawie.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego pracy w administracji publicznej, w obszarze związanym z zarzadzaniem zasobami ludzkimi
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów Kodeksu Pracy oraz innych aktów wykonawczych do ustawy;
  • znajomość przpisów ustawy o służbie cywilnej oraz aktów wykonawczych do ustawy;
  • znajomość rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie przydziałów mobilizacyjnych i pracowniczych przydziałów mobilizacyjnych
  • biegła znajomość pakietu MS Office, Excel, Power Point;
  • umiejętność pracy w zespole oraz w warunkach stresu;
  • komunikatywność oraz wysoka kultura osobista w obsłudze interesantów.

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe prawnicze;
 • kursy lub szkolenia z zakresu prawa pracy;
 • poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli
 • doświadczenie zwodowe w kadrach.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia świadectw pracy lub służby

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów

Termin składania dokumentów:

  20-04-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Wojewódzki Sztab Wojskowy w Warszawie
  ul. Winnicka 1
  02 – 095 Warszawa
  z dopiskiem na kopercie „oferta na stanowisko starszy inspektor”

Inne informacje:

  – proponowane wynagrodzenie brutto ok. 2500 zł.
  – oferty przesłane lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu);
  – kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy wstępnej;
  – oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone;
  – dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie: (22) 68-24-795