Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Olsztynie

 • Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Konserwator Zabytków
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy inspektor
 • do spraw zabytków nieruchomych
 • Wydział ds. Inspekcji Zabytków Nieruchomych i Ruchomych – IZNR

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Olsztynie
  Podwale 1
  10-076 Olsztyn

Miejsce wykonywania pracy:

 • Olsztyn

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie postępowań administracyjnych oraz przygotowywanie projektów decyzji i postanowień w zakresie uregulowanym przepisami ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz przepisami prawa związanymi z w/w ustawa, w odniesieniu do zabytków nieruchomych;
 • przygotowywanie wniosków, opinii i zaleceń konserwatorskich w celu określenia zasad i zakresu projektowania na obszarach i w obiektach objętych ochroną na wniosek inwestorów lub urzędu;
 • udział w inspekcjach zabytków nieruchomych w celu określenia stanu zachowania, sposobu użytkowania, stanu prawno- własnościowego obiektów, zgłaszanie Kierownikowi Wydziału wniosków w związku z w/w inspekcjami;
 • przygotowywanie zaleceń konserwatorskich i postanowień w celu uzgodnienia projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studiów i kierunków zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o lokalizacji drogi;
 • badanie zgodności przedłożonych projektów, planów, studiów i decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu z zaleceniami konserwatorskimi;
 • opracowywanie projektów wniosków do planów zagospodarowania przestrzennego oraz projektów uzgodnień studiów uwarunkowań gmin i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
 • przygotowywanie wniosków do właściwych organów nadzoru budowlanego i ochrony środowiska oraz terenowych organów administracji rządowej i samorządowej dotyczących wszczęcia postępowania administracyjnego bądź do prokuratury celem wszczęcia postępowania karnego;
 • przygotowywanie projektów decyzji na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków i innych obszarów chronionych.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • 1. praca administracyjno – biurowa;
  2. wyjazdy służbowe związane z udziałem w inspekcjach i kontrolach obiektów zabytkowych.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Występują uciążliwe i szkodliwe warunki pracy:
  1. praca przy komputerze co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy (powyżej 4 godzin dziennie),
  2. ograniczona możliwość poruszania się po budynku – brak wind, podjazdu, drzwi o odpowiedniej szerokości,
  3. zmienne warunki atmosferyczne pracy w terenie.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe wyższe w zakresie: zabytkoznawstwo; ochrona dóbr kultury, historia sztuki lub architektura, archeologia, budownictwo, konserwacja zabytków, muzealnictwo lub wyższe + studia podyplomowe w ww. kierunkach;
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
  • znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego;
  • znajomość Prawa budowlanego;
  • znajomość ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
  • znajomość ustawy o ochronie danych osobowych;
  • znajomość ustawy o opłacie skarbowej;
  • znajomość ustawy o ochronie przyrody;
  • znajomość ustawy o dostępie do informacji publicznej;
  • znajomość rozporządzeń i innych aktów wykonawczych do wymienionych ustaw.

wymagania dodatkowe

 • kursy, szkolenia bhp, p.poż;
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych (komputer, skaner, kserokopiarka, aparat fotograficzny, fax);
 • znajomość języka niemieckiego/angielskiego na poziomie podstawowym.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopie świadectw pracy i innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje i umiejętności kandydata.

Termin składania dokumentów:

  17-06-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków
  Podwale 1
  10-076 Olsztyn

Inne informacje:

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  Uprzejmie informujemy kandydatów/kandydatki, że warunkiem spełnienia wymagań formalnych jest nadesłanie
  w terminie wszystkich wymaganych dokumentów, w tym oświadczeń zawierających własnoręczny podpis aplikanta.
  Lista osób spełniająca wymogi formalne zostanie udostępniona w siedzibie Urzędu oraz w BIP Urzędu na stronie internetowej www.bip.wuoz.olsztyn.pl.
  Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania zawarte w ogłoszeniu.
  Oferty niekompletne oraz złożone po terminie (liczy się data wpływu do Urzędu) nie będą rozpatrywane.
  Kandydaci/ kandydatki zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru zostaną poinformowani telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie jego przeprowadzenia.
  Po zakończeniu rekrutacji oferty odrzucone podlegają komisyjnemu zniszczeniu w terminie nie wcześniej niż 30 dni od zakończenia rekrutacji.
  Prosimy o przesyłanie dokumentów z dopiskiem „Nabór na stanowisko starszego inspektora ds. zabytków nieruchomych. Zatrudnienie w celu zastępstwa członka korpusu służby cywilnej”.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem (89) 521-85-32.