Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Olsztynie

 • Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Konserwator Zabytków
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy inspektor
 • do spraw rejestru zabytków
 • Wydział ds. Inspekcji Zabytków Archeologicznych Oraz Rejestru zabytków, Dokumentacji Zabytków i Informatyki – IZAR

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 0.5

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Olsztynie, ul. Podwale 1, 10-076 Olsztyn

Miejsce wykonywania pracy:

 • Olsztyn

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przygotowywanie projektów decyzji w sprawie wpisu do rejestru zabytków oraz wniosków o skreślenie z rejestru zabytków, w szczególności ruchomych;
 • przeprowadzanie postępowania administracyjnego związanego z wpisem zabytku do rejestru zabytków, w szczególności ruchomych, przeprowadzanie oględzin z pozyskiwaniem oraz gromadzeniem dokumentów i danych niezbędnych do prowadzenia tego postępowania;
 • analiza archiwów oraz przeprowadzanie oględzin w ramach prowadzonego postepowania administracyjnego związanego ze skreśleniem z rejestru zabytków, w szczególności ruchomych; prowadzenie dokumentacji i uzupełnianie informacji o stanie zabytków, w szczególności ruchomych;
 • prowadzenie zadań związanych z ujawnieniem miejsc ukrycia zabytków ruchomych, w tym obiektów zaginionych; prowadzenie księgi rejestru zabytków ruchomych – księga B;
 • digitalizacja rejestrów zabytków; digitalizacja zasobów archiwum zakładowego; typowanie zabytków do wpisu do rejestru zabytków, w szczególności ruchomych (wnioskowanych przez właściciela i z urzędu);
 • przekazywanie informacji o wpisach do rejestru zabytków, obowiązkowych kopii dokumentacji dot. zabytków do właściwych instytucji;
 • realizacja założeń krajowego programu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami oraz regionalnego programu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami;
 • przygotowywanie zezwoleń i zaświadczeń związanych z wywozem zabytków za granicę i prowadzenie rejestru tych zezwoleń i zaświadczeń; ujawnianie wpisów w rejestrze zabytków.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • 1. praca administracyjno – biurowa;
  2. wyjazdy służbowe związane z udziałem w oględzinach obiektów zabytkowych

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Występują uciążliwe i szkodliwe warunki pracy:
  1. praca przy komputerze co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy (powyżej 2 godzin dziennie),
  2. ograniczona możliwość poruszania się po budynku – brak wind, podjazdu, drzwi o odpowiedniej szerokości,
  3. zmienne warunki atmosferyczne pracy w terenie.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe w zakresie: zabytkoznawstwo; ochrona dóbr kultury, historia sztuki, konserwacja zabytków, muzealnictwo lub wyższe + studia podyplomowe w ww. kierunkach
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
  • znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego;
  • znajomość ustawy Prawa budowlanego;
  • znajomość ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
  • znajomość ustawy o ochronie danych osobowych;
  • znajomość ustawy o opłacie skarbowej;
  • znajomość ustawy o ochronie przyrody;
  • znajomość ustawy o dostępie do informacji publicznej;
  • znajomość rozporządzeń i innych aktów wykonawczych do wymienionych ustaw.

wymagania dodatkowe

 • kursy, szkolenia bhp, p.poż
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych (komputer, skaner, kserokopiarka, aparat fotograficzny, fax)
 • znajomość języka niemieckiego na poziomie podstawowym.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopie świadectw pracy i innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje i umiejętności kandydata.

Termin składania dokumentów:

  08-06-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków
  Podwale 1
  10-076 Olsztyn

Inne informacje:

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  Uprzejmie informujemy kandydatów/kandydatki, że warunkiem spełnienia wymagań formalnych jest nadesłanie w terminie wszystkich wymaganych dokumentów, w tym oświadczeń zawierających własnoręczny podpis aplikanta.
  Lista osób spełniająca wymogi formalne zostanie udostępniona w siedzibie Urzędu oraz w BIP Urzędu na stronie internetowej www.bip.wuoz.olsztyn.pl.
  Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania zawarte w ogłoszeniu.
  Oferty niekompletne oraz złożone po terminie (liczy się data wpływu do Urzędu) nie będą rozpatrywane.
  Kandydaci/ kandydatki zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru zostaną poinformowani telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie jego przeprowadzenia.
  Po zakończeniu rekrutacji oferty odrzucone podlegają komisyjnemu zniszczeniu w terminie nie wcześniej niż 30 dni od zakończenia rekrutacji.
  Prosimy o przesyłanie dokumentów z dopiskiem „Nabór na stanowisko starszego inspektora ds. rejestru zabytków”.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem (89) 521-85-32.