Wyższy Urząd Górniczy w Katowicach

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy inspektor
 • do spraw współpracy z zagranicą oraz planowania działalności i zarządzania ryzykiem w urzędach górniczych
 • w Gabinecie Prezesa

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Wyższy Urząd Górniczy
  ul. Poniatowskiego 31
  40-055 Katowice

Miejsce wykonywania pracy:

 • Katowice

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przygotowywanie korespondencji Prezesa WUG z zagranicznymi organami nadzoru górniczego oraz instytucjami zajmującymi się problematyką górniczą,
 • prowadzenie całości spraw związanych z obsługą wizyt delegacji zagranicznych,
 • prowadzenie całości spraw związanych z obsługą podróży służbowych poza granicami kraju,
 • przygotowywanie dokumentacji związanej z planowaniem i realizacją budżetu WUG w części dotyczącej współpracy z zagranicą,
 • monitorowanie harmonogramów i zakresów tematycznych prac grup roboczych Rady Unii Europejskiej i komitetów Komisji Europejskiej w ramach procesu decyzyjnego Unii Europejskiej,
 • monitorowanie realizacji planu operacyjnego, wynikających z niego zadań urzędów górniczych i rocznych planów pracy oraz sporządzanie cyklicznych raportów w tym zakresie,
 • udział w koordynacji procesu zarządzania ryzykiem w urzędach górniczych oraz sporządzanie cyklicznych raportów w tym zakresie,
 • przygotowanie informacji do umieszczenia w angielskojęzycznej wersji serwisu internetowego WUG oraz współredagowanie wybranych działów wersji polskiej serwisu.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • • duże obciążenie narządu wzroku związane z pracą przy monitorach komputerowych,
  • częsty i bezpośredni kontakt z klientem zewnętrznym, w tym reprezentacja urzędu,
  • wysiłek fizyczny związany z przemieszczaniem akt i dokumentacji, w tym umieszczonych w szafach z koniecznością użycia drabiny,
  • praca przy komputerze w pozycji siedzącej wymagająca wysiłku statycznego,
  • podróże służbowe do miejsc, które mogą być niedostosowane do poruszania się osób niepełnosprawnych.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • • budynek Urzędu niedostosowany do poruszania się osób na wózkach inwalidzkich (brak podjazdów, wind, toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych).

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe na jednym z kierunków: filologia, lingwistyka, europeistyka, stosunki międzynarodowe, prawo, zarządzanie, administracja, lub wyższe uzyskane w toku studiów w nauczycielskim kolegium języków obcych.
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość języka angielskiego na poziomie C1,
  • ogólna wiedza o funkcjonowaniu administracji publicznej,
  • ogólna znajomość ustawy Prawo geologiczne i górnicze,
  • ogólna znajomość ustawy o służbie cywilnej,
  • ogólna znajomość zasad protokołu dyplomatycznego,
  • wiedza z zakresu zasad wyliczania kosztów delegacji zagranicznych,
  • umiejętność obsługi komputera (w tym: edytora tekstu, arkusza kalkulacyjnego, poczty elektronicznej i internetu),
  • skuteczna komunikacja,
  • zorientowanie na osiąganie celów,
  • samodzielność i inicjatywa,
  • podejmowanie decyzji i odpowiedzialność,
  • elastyczność,
  • umiejętność współpracy,
  • radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych.

wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie z zakresu: technik wykonywania tłumaczeń pisemnych, technik wykonywania tłumaczeń ustnych, zasad protokołu dyplomatycznego, organizacji zagranicznych podróży służbowych,
 • znajomość języka niemieckiego lub francuskiego lub rosyjskiego na poziomie B2 w rozumieniu zał. nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej,
 • 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w zakresie organizacji wizyt delegacji zagranicznych i/lub zagranicznych podróży służbowych lub planowania działalności lub zarządzania ryzykiem

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia dokumentu potwierdzającego znajomość jęz. ang. na poziomie C1, określ. w pkt. 1 ppkt. 1 i 2, pkt. 2-6, 8 (pod warunkiem oceny na certyfikacie pow. 8) i 10-11 zał. 2 do rozporządz. w sprawie sposobu przeprowadz. postępowania kwalifikac. w służbie cyw. (w przypadku posiad. certyfikatu wym. w pkt. 11 do ww. zał. – certyfikat musi potwierdz. znajomość jęz. ang. co najmniej na poz. C1).

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających przeszkolenie z zakresu: technik wykonywania tłumaczeń pisemnych, technik wykonywania tłumaczeń ustnych, zasad protokołu dyplomatycznego, organizacji zagranicznych podróży służbowych (certyfikat lub zaświadczenie),
 • kopie dokumentów potwierdzających znajomość języka niemieckiego lub francuskiego lub rosyjskiego na poziomie B2, określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej,
 • kopie dokumentów potwierdzających 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w zakresie organizacji wizyt delegacji zagranicznych i/lub zagranicznych podróży służbowych lub planowania działalności lub zarządzania ryzykiem (zaświadczenia pracy lub umowy cywilnoprawne lub świadectwa pracy).

Termin składania dokumentów:

  01-06-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Wyższy Urząd Górniczy
  Biuro Dyrektora Generalnego
  ul. Poniatowskiego 31
  40-055 Katowice
  Oferty, w zamkniętych kopertach
  z dopiskiem „Oferta pracy – GP/st. insp./14″,
  należy wysyłać na ww. adres lub składać w Kancelarii Głównej.


Inne informacje:

  W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu.
  Oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.
  Wzór oświadczenia zamieszczono na stronie internetowej www.wug.gov.pl.
  Oferty otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) lub oferty, które nie spełniają wymagań niezbędnych zostaną komisyjnie zniszczone bez informowania o tym kandydatek/kandydatów. Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane.
  Zakwalifikowane kandydatki lub zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni o tym fakcie pisemnie.
  Informacja o metodach i technikach naboru:
  – analiza złożonych dokumentów pod względem spełniania wymogów formalnych określonych w ogłoszeniu,
  – sprawdzenie wymagań pożądanych – analiza dokumentów,
  – sprawdzenie wiedzy- test wiedzy,
  – sprawdzenie umiejętności obsługi komputera – wykonanie zadań w sposób ustrukturyzowany,
  – sprawdzenie dotychczasowego doświadczenia zawodowego i kompetencji – rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzona w sposób ustrukuryzowany.


  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (32) 736-18-20.

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.