Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Bolesławcu

 • Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy inspektor nadzoru budowlanego

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Bolesławcu, ul. Armii Krajowej 12, 59-700 Bolesławiec

Miejsce wykonywania pracy:

 • Bolesławiec
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Bolesławcu, ul. Armii Krajowej 12, 59-700 Bolesławiec

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • ziałalność inspekcyjno – kontrolna w zakresie przebiegu procesu inwestycyjnego oraz utrzymania obiektów budowlanych
 • prowadzenie postępowań wyjaśniających przyczyny i okoliczności powstania katastrofy budowlanej
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w tym dotyczących uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektów budowlanych
 • prowadzenie postępowań administracyjnych, przygotowywanie projektów pism, decyzji i postanowień administracyjnych
 • nakładanie grzywien w drodze mandatu karnego w zakresie upoważnienia
 • przyjmowanie interesantów w wyznaczone dni

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca w terenie na wysokości powyżej 3 metrów oraz praca biurowa z komputerem powyżej 4 godzin dziennie, obsługa urządzeń biurowych (komputer, fax., niszczarka), kontakty interpersonalne

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Budynek wyposażony w windę. Toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym, głuchoniemym

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe budowlane
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej – nadzoru budowlanego lub organie administracji architektoniczno-budowlanej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • prawnienia budowlane w ograniczonym zakresie

wymagania dodatkowe

 • znajomość ustaw: prawo budowlane, kpa, postępowanie egzekucyjne w administracji oraz rozporządzeń wykonawczych do powyższych przepisów
 • umiejętność obsługi komputera w tym pakietu MS Office
 • posiadanie prawa jazdy kat. B
 • komunikatywność, dokładność, rzetelność
 • działanie w sytuacjach nieprzewidywalnych, stresowych

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  25-05-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
  Armii Krajowej 12
  59-700 Bolesławiec

Inne informacje: