Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Koszalinie

 • Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy inspektor nadzoru budowlanego

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  75-626 Koszalin; ul. Gen. Wł.Andersa 34 pok. 57Miejsce wykonywania pracy:

 • Koszalin
 • teren Powiatu koszalińskiegoZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Rozpatrywanie spraw zakończenia budów i pozwoleń na użytkowanie;
 • Prowadzenie postępowań naprawczych;
 • Prowadzenie kontroli budów w celu sprawdzenia przestrzegania przepisów Prawo Budowlane
 • Prowadzenie planowych kontroli obiektów będących w użytkowaniu w celu sprawdzenia przestrzegania przepisów w zakresie utrzymania obiektów i dokonywania przeglądów;
 • Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach samowoli budowlanych;
 • Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach obiektów będących w nieodpowiednim stanie technicznym oraz obiektów nieużytkowych;
 • Przygotowywanie dokumentów dotyczących egzekucji;
 • Prowadzenie ewidencji rozpoczynanych i kończonych budów, sporządzanie okresowej sprawozdawczości.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca na terenie urzędu oraz poza siedzibą – w zakresie realizowania czynności kontrolnych na terenie budów Powiatu koszalińskiego.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Praca na parterze budynku, budynek nie jest wyposażony w windę. Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie. Wyjazdy na kontrole realizowane są z wykorzystaniem samochodu służbowego.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe techniczne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze związanym z budownictwem
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • uprawnienia budowlane
  • znajomość ustawy Prawo budowlane oraz Kodeks postępowania administracyjnego
  • umiejętność obsługi komputera – pakietu MS Office

wymagania dodatkowe

 • prawo jazy kat. B
 • zdolność analitycznego myślenia
 • umiejętność pracy pod presją czasu
 • komunikatywność
 • doświadczenie w pracy w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  08-06-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
  ul. Gen. Wł. Andersa 34
  75-626 Koszalin
  pokój nr 57
Inne informacje:


  Dokumenty prosimy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Nabór pracownika na zastępstwo”
  Bliższe informacje można uzyskać pod numerem 94 34 28 385 lub w siedzibie urzędu.
  Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
  Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.
  Dla ofert nadesłanych pocztą tradycyjną datą przyjęcia jest data stempla pocztowego.