Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku

 • Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • starszy inspektor nadzoru budowlanego
 • w Wydziale Inspekcji i Kontroli

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku
  ul. Łąkowa 37/38 Gdańsk 80-769
Miejsce wykonywania pracy:

 • Gdańsk

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przeprowadza kontrole i inspekcje w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanegoi utrzymania obiektówbudowlanych w celu weryfikacji stanów faktycznychz zatwierdzonymi projektami oraz wymaganiami przepisów prawa budowlanego
 • Prowadzi postępowania administracyjne w zakresie właściwości WINB (I instancja) w przedmiocie przebiegu procesu budowlanego, utrzymania obiektów budowlanych jak i oddawania obiektów do użytkowania w tym przygotowuje projekty rozstrzygnięć administracyjnych
 • Przeprowadza kontrole w przedmiocie dopuszczania obiektów do użytkowania (na wniosek stron) w celu weryfikacji stanu faktycznego w zakresie zgodności z przepisami prawa budowlanego
 • Przeprowadza kontrole dokumentów związanych z rozpoczynaniem budów w celu ich weryfikacji pod wzgledem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa
 • Prowadzi postępowania wyjaśniajace przyczyny powstawania katastrof budowlanych
 • Uczestniczy w kontrolach kompleksowych, planowych oraz doraźnych organów I instancji
 • Prowadzi postępowania egzekucyjne w celu wyegzekwowania obowiązków nałożonych decyzjami zespołu
 • Przeprowadza kontrole właściwego wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie przez uczestników procesu budowlanego

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca biurowa oraz kontrole i inspekcje w terenie. • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • W trakcie wykonywanych kontroli i inspekcji praca często w trudnych warunkach pogodowych i terenowych. Stres związany z prowadzeniem kontroli i inspekcji w tym z nakładaniem mandatów.  Inne
  Podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy, meble biurowe, elektryczne, urządzenia biurowe, budynek 3 pietrowy bez windy i podjazdó, pomieszczenia sanitarne nieprzystosowane dla soób poruszających się na wózkach

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe budowlane
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • Znajomość regulacji prawa budowlanego norm technicznych, postępowania administracyjnego, egzekucyjnego
  • prawo jazdy kat. B
  • Umiejętność fachowej oceny zjawisk lub rozwiązań technicznych
  • komunikatywność, umiejętność pracy w zespole
  • odporność na stres
  • umiejętność obsługi urządzeń biurowych

wymagania dodatkowe

 • doświadczenie przy kierowaniu robotami budowlanymi na budowie, sporządzaniu projektów budowlanych
 • uprawnienie budowlane
 • język angielski na poziomie komunikatywnym

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia uprawnień budowlanych

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  05-05-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego
  Łąkowa 37/38
  80-769 Gdańsk


Inne informacje:

  Proponowane wynagrodzenie brutto ok 2200 zł +wysługa lat. Oferty otrzymane po terminie, nie kompletne i nie podpisane nie będą rozpatrywane. Decyduje data stęmpla pocztowego. Kandydaci nie zakwalifikowani do dalszego etapu rekrutacji nie zostana powiadomieni. Oferty odrzucone będą komisyjnie zniszczone.