Urząd Żeglugi Śródlądowej w Giżycku

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • starszy inspektor nadzoru nad żeglugą

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  11-500 Giżycko, ul. Łuczańska 5

Miejsce wykonywania pracy:

 • Giżycko

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • kontrola przestrzegania przepisów dot. żeglugi na śródlądowych drogach wodnych oraz kontrola oznakowania szlaku żeglownego
 • przeprowadzanie postępowań w sprawach wypadków żeglugowych
 • weryfikacja ustalonej głębokości tranzytowej na szlaku żeglownym
 • przeprowadzanie inspekcji statków
 • nakładanie grzywien w drodze mandatu karnego za wykroczenia w żegludze śródlądowej
 • prowadzenie i obsługa statku inspekcyjnego

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca wykonywana w siedzibie i poza siedzibą Urzędu
  – praca z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych
  – nietypowe godziny pracy związane z realizacją zadań kontrolnych

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Nie występują uciążliwe, szkodliwe i niebezpieczne warunki pracy

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 5 lat doświadczenia zawodowego w obszarze żeglugi śródlądowej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • patent oficera żeglugi śródlądowej
  • patent stermotorzysty żeglugi śródlądowej
  • wiedza i doświadczenie w zakresie żeglugi śródlądowej i funkcjonowania administracji rządowej

wymagania dodatkowe

 • podstawowa znajomość języka angielskiego lub niemieckiego
 • prawo jazdy kat. B

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie wymaganych patentów
 • kwestionariusz osobowy
 • świadectwo zdrowia dopuszczające do pracy na statkach żeglugi śródlądowej

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  23-04-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Urząd Żeglugi Śródlądowej
  Łuczańska 5
  11-500 Giżycko

Inne informacje:

  Zatrudnienie na czas określony od dnia 01 maja 2015 r. do dnia 31 października 2015 r.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu (87) 4285651