Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • starszy inspektor wojewódzki
 • do spraw nadzoru i kontroli w pomocy społecznej, w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz nad świadzeniami rodzinnymi i świadczeniami z funduszu alimentacyjnego
 • w Wydziale Polityki Społecznej

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  ul. Spokojna 4
  20-914 Lublin

Miejsce wykonywania pracy:

 • Chełm
 • pl. Niepodległości 1
  22-100 Chełm

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przeprowadzanie, w ramach nadzoru, kontroli realizacji zadań w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej,
 • przeprowadzanie kontroli realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie wykonywanych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz podmioty niepubliczne realizujące zadania na podstawie umów z organami administracji rządowej i samorządu terytorialnego,
 • rozpatrywanie skarg i wniosków dotyczących funkcjonowania jednostek podlegających kontroli oraz pisanie pism interwencyjnych w ramach zadań stanowiska,
 • przyjmowanie interesantów i udzielanie wyjaśnień dotyczących sposobu realizacji nadzorowanych i kontrolowanych zadań,
 • sporządzanie dokumentacji sprawozdawczej na zajmowanym stanowisku.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera z oprogramowaniem oraz urządzeń biurowych,
  – praca w siedzibie urzędu/ możliwe również wyjazdy służbowe(w trakcie wyjazdów służbowych warunki świadczenia pracy mogą nie być dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych),
  – praca z koniecznością przemieszczania się po różnych piętrach i budynkach należących do Delegatury w Chełmie LUW w Lublinie oraz poza nim,
  – praca w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym,
  – większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę, prowadzenie rozmów telefonicznych, obsługa interesantów.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • -praca siedząca w pozycji wymuszonej przed komputerem ekranowym,
  -praca w niewielkich pokojach biurowych 2 i 3 osobowych,
  -brak barier architektonicznych utrudniających wykonywanie pracy i dostępność do budynku, do pomieszczeń biurowych i do pomieszczeń sanitarnych. Zapewniają to podjazdy dla osób niepełnosprawnych, windy i drzwi o odpowiedniej szerokości,
  -brak oznaczeń dla osób niewidomych,
  -brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe magisterskie lub wyższe zawodowe na kierunkach: prawo, administracja, ekonomia, politologia o specjalności polityka społeczna lub profilaktyka społeczna i resocjalizacja, psychologia, pedagogika, pedagogika specjalna, socjologia lub ukończone studia wyższe w wyższej szkole zawodowej o specjalności praca socjalna;
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 5 lat doświadczenia zawodowego w pomocy społecznej;
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość ustaw: o pomocy społecznej, o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, o świadczeniach rodzinnych i o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, Kpa, o służbie cywilnej, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie oraz aktów wykonawczych do ww. ustaw,
  • znajomość rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej,
  • specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej,

wymagania dodatkowe

 • ukończone szkolenia w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wymiarze co najmniej 100 godzin lub specjalizacja II stopnia w zawodzie pracownik socjalny ze specjalnością przemoc w rodzinie,
 • minimum 3 lata doświadczenia w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane kwalifikacje zawodowe,
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe (świadectwo pracy lub zaświadczenie od pracodawcy),

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów

Termin składania dokumentów:

  08-05-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Lubelski Urząd Wojewódzki
  Spokojna 4/15
  20-914 Lublin

Inne informacje:


  Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: ok. 2500 zł/mies. (+ dodatek stażowy).
  Planowany termin zatrudnienia: czerwiec 2015 r.
  List motywacyjny winien być opatrzony numerem ogłoszenia oferty, a w przypadku ofert nadesłanych pocztą numer oferty powinien być zamieszczony na kopercie.
  O zachowaniu terminu decyduje data wpływu dokumentów do LUW w Lublinie.
  Uwaga! Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia (prosimy o skorzystanie ze wzorów oświadczeń zamieszczonych na stronie internetowej LUW w Lublinie).
  Lista kandydatów zaproszonych do dalszego postępowania kwalifikacyjnego, termin
  i miejsce postępowania (nie później niż 7 dni przed podjęciem czynności) oraz wyniki postępowania opublikowane zostaną na stronie: http://bip.lublin.uw.gov.pl
  Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane.
  Po zakończeniu naboru oferty osób, które nie zostały wskazane do zatrudnienia, będą komisyjnie zniszczone.
  Więcej informacji i wzór oświadczeń na stronie: http://bip.lublin.uw.gov.pl