Okręgowy Urząd Górniczy w Gdańsku

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • starszy inspektor zakładów górniczych
 • do spraw górnictwa odkrywkowego

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  ul. Biała 1
  80-435 Gdańsk

Miejsce wykonywania pracy:

 • Gdańsk

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przeprowadzanie kontroli, w tym dokonywanie analizy stanu zagrożeń, metod ich zwalczania i stosowanej profilaktyki, dokonywanie rozpoznania stanu bezpieczeństwa pracy oraz wydawanie decyzji z upoważnienia dyrektora Urzędu,
 • analizowanie, w zakresie posiadanej specjalności technicznej, planów ruchu oraz dodatków do tych planów w celu przygotowania projektów decyzji dyrektora Urzędu w powyższym zakresie,
 • analizowanie wniosków i dokumentacji w sprawach nabywania oraz używania i przechowywania materiałów wybuchowych do użytku cywilnego, przechowywania i używania sprzętu strzałowego w zakładach górniczych,
 • przeprowadzanie oględzin miejsc wypadków, zgonów naturalnych, awarii i niebezpiecznych zdarzeń oraz dokonywanie analizy ich przyczyn i okoliczności w nadzorowanych zakładach, celem ustalenia stanu faktycznego i osób odpowiedzialnych za stwierdzone nieprawidłowości wraz z przygotowaniem stosownych orzeczeń i projektów decyzji w tym zakresie,
 • opracowywanie projektów planów pracy, sporządzanie sprawozdań z ich realizacji, prowadzenie statystyki i ewidencji,
 • inicjowanie i przeprowadzanie postępowania wyjaśniającego, w przypadku stwierdzenia wykonywania działalności bez wymaganej koncesji,
 • nadzorowanie prowadzonych akcji ratowniczych.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Charakter stanowiska związany z przeprowadzaniem kontroli w zakładach górniczych:
  • praca w terenie,
  • szkodliwe i uciążliwe czynniki środowiska pracy (hałas, wibracje, zanieczyszczenie powietrza, wilgotność),
  • narażenie na zagrożenia technologiczne pochodzące od pracujących maszyn i urządzeń, instalacji elektrycznych oraz mediów znajdującymi się pod wysokim ciśnieniem lub wysoką temperaturą,
  • obciążenie narządu wzroku związane z pracą przy monitorach komputerowych,
  • częsty i bezpośredni kontakt z klientem zewnętrznym, w tym wystąpienia publiczne.
  Sposób wykonywania zadań:
  • pokonywanie pieszo znacznych odległości, niejednokrotnie po dużych nachyleniach i nierównych powierzchniach,
  • przemieszczanie się po pomostach i estakadach znajdujących się na wysokościach,
  • częste podróże służbowe do miejsc, które mogą być nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Otoczenie bliższe i dalsze (miejsce bezpośredniej pracy):
  • budynek Urzędu dostosowany do poruszania się osób na wózkach inwalidzkich,
  • pomieszczenia zakładów górniczych i rejony objęte kontrolą nie dostosowane do poruszania się osób niepełnosprawnych ruchowo.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe techniczne o profilu górnictwo odkrywkowe lub wyższe o profilu geologicznym
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego (powyżej 3 lat stażu pracy) w ruchu odkrywkowego zakładu górniczego jako osoba dozoru ruchu w specjalności górniczej lub geologicznej lub w podmiotach wykonujących powierzone im czynności w ruchu odkrywkowego zakładu górniczego w specjalności górniczej lub geologicznej lub w urzędach organów nadzoru górniczego w specjalności górniczej lub geologicznej lub w urzędach administracji publicznej w specjalności geologicznej.
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • stwierdzone kwalifikacje do wykonywania czynności w średnim dozorze ruchu w specjalności górniczej lub geologicznej w odkrywkowych zakładach górniczych lub wykonywanie czynności w średnim dozorze ruchu w specjalności górniczej lub geologicznej w odkrywkowych zakładach górniczych lub 3 lata pracy w organach nadzoru górniczego w specjalności górniczej lub geologicznej,
  • znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej, w tym urzędów górniczych i ich zadań wynikających z obowiązujących przepisów,
  • znajomość podstaw ustrojowych funkcjonowania państwa,
  • znajomość przepisów ustawy Prawo geologiczne i górnicze wraz z przepisami wykonawczymi,
  • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego,
  • znajomość Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia,
  • znajomość ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego,
  • znajomość ustawy o służbie cywilnej,
  • znajomość ustawy o ochronie danych osobowych,
  • komunikatywność, umiejętność prezentowania i argumentowania określonego stanowiska, samodzielność,
  • umiejętność obsługi komputera.

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe techniczne magisterskie o profilu górnictwo odkrywkowe lub geologicznym,
 • stwierdzone kwalifikacje do wykonywania czynności w wyższym dozorze ruchu w specjalności górniczej lub geologicznej w odkrywkowych zakładach górniczych,
 • powyżej jednego roku pracy w ruchu zakładu górniczego jako osoba średniego dozoru ruchu w specjalności górniczej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia dokumentu stwierdzającego kwalifikacje do wykonywania czynności w średnim dozorze ruchu w specjalności górniczej lub geologicznej w odkrywkowych zakł. górniczych lub potwierdzającego wykonywanie czynności w średnim dozorze ruchu w specjalności górniczej lub geologicznej w odkryw. zakł. górn. lub 3 lata pracy w organach nadzoru górniczego w specjalności górniczej lub geologicznej,
 • dokumenty potwierdzające ww. kwalifikacje to: świadectwa, zaświadczenia, a także inne dokumenty z których jednoznacznie wynika spełnianie wymogu kwalifikacji,
 • kopie dokumentów potwierdzających 3 letni staż pracy w ruchu odkryw. zakł. górniczego jako osoba dozoru ruchu w spec. górniczej lub geologicznej lub w podmiotach wykonujących powierzone czynności w ruchu odkryw. zakł. górn. w specj. górniczej lub geologicznej lub w urzędach organów nadzoru górniczego w specj. górniczej lub geologicznej lub w urzędach adm. publ. w specj. geologicznej,
 • dokumenty potwierdzające ww. staż pracy to: świadectwa pracy, zaświadczenia pracy, a także inne dokumenty z których jednoznacznie wynika spełnienie wymogu stażu pracy.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów
 • kopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie wyższe techniczne magisterskie o profilu górnictwo odkrywkowe lub geologicznym,
 • kopia dokumentu stwierdzającego kwalifikacje do wykonywania czynności w wyższym dozorze ruchu w specjalności górniczej lub geologicznej w odkrywkowych zakładach górniczych,
 • kopia dokumentu potwierdzającego staż pracy, powyżej 1 roku, w ruchu zakładu górniczego jako osoba średniego dozoru ruchu w specjalności górniczej,
 • kopie dokumentów potwierdzających ogólny staż pracy.

Termin składania dokumentów:

  17-04-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Wyższy Urząd Górniczy
  Biuro Dyrektora Generalnego
  ul. Poniatowskiego 31
  40-055 Katowice
  Oferty, w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta pracy – GDA/SI/ODK/A”, należy wysłać na ww. adres lub składać w Kancelarii Głównej.

Inne informacje:

  W ofercie należy podać dane kontaktowe: adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu.
  Oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.
  Wzór oświadczenia zamieszczono na stronie internetowej www.wug.gov.pl.
  Oferty otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) lub oferty, które nie spełniają wymagań niezbędnych zostaną komisyjnie zniszczone bez informowania o tym kandydatów. Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane.
  Informacja o metodach i technikach naboru:
  – sprawdzenie wymagań formalnych – analiza dokumentów,
  – sprawdzenie wiedzy – test wiedzy,
  – sprawdzenie umiejętności obsługi komputera – wykonanie zestawu zadań na komputerze,
  – sprawdzenie doświadczenia zawodowego i kompetencji – rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzona w sposób ustrukturyzowany.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. (32) 736-17-60.