Okręgowy Urząd Górniczy w Gdańsku

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy inspektor zakładów górniczych
 • do spraw miernictwa górniczego

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Okręgowy Urząd Górniczy
  ul. Biała 1
  80-435 Gdańsk

Miejsce wykonywania pracy:

 • Gdańsk

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przeprowadzanie kontroli, w tym dokonywanie analiz stanu zagrożeń, metod ich zwalczania i stosowanej profilaktyki, dokonywanie rozpoznania stanu bezpieczeństwa pracy, kontrolowanie, sporządzanie i aktualizacja dokumentacji mierniczo – geologicznej, w zakresie wykonywania pomiarów geodezyjnych oraz wydawanie decyzji z upoważnienia dyrektora Urzędu w powyższym zakresie,
 • analizowanie planów ruchu oraz dodatków do tych planów w zakresie posiadanej specjalności oraz przygotowanie projektów decyzji dyrektora Urzędu w powyższym zakresie,
 • analizowanie wniosków organów samorządu terytorialnego w sprawie opinii lub uzgodnienia projektów studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, warunków zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego, w zakresie zagospodarowania terenów górniczych oraz przygotowywanie projektów postanowień i stanowisk dyr. Urzędu,
 • przeprowadzanie oględzin miejsc wypadków, zgonów naturalnych, awarii i niebezpiecznych zdarzeń oraz dokonywanie analizy ich przyczyn i okoliczności w nadzorowanych zakładach, celem ustalenia stanu faktycznego i osób odpowiedzialnych za stwierdzone nieprawidłowości wraz z przygotowaniem stosownych orzeczeń i projektów decyzji w tym zakresie,
 • opracowywanie projektów planów pracy, sporządzanie sprawozdań z ich realizacji, prowadzenie statystyki i ewidencji,
 • inicjowanie i przeprowadzanie postępowania wyjaśniającego, w przypadku stwierdzenia wykonywania działalności bez wymaganej koncesji.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca w terenie,
  – szkodliwe i uciążliwe czynniki pracy (hałas, wibracje, zanieczyszczenie powietrza, wilgotność),
  – narażenie na zagrożenia technologiczne pochodzące od pracujących maszyn i urządzeń, instalacji elektrycznych oraz mediów znajdujących się pod wysokim ciśnieniem lub wysoką temperaturą,
  – obciążenie narządu wzroku związane z pracą przy monitorach komputerowych,
  – częsty i bezpośredni kontakt z klientem zewnętrznym, w tym wystąpienia publiczne,
  – pokonywanie pieszo znacznych odległości, często po dużych nachyleniach i nierównych powierzchniach,
  – przemieszczanie się po pomostach i estakadach znajdujących się na wysokościach,
  – częste podróże do miejsc, które mogą być nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Otoczenie bliższe i dalsze (miejsce bezpośredniej pracy):
  – budynek Urzędu dostosowany do poruszania się osób na wózkach inwalidzkich,
  – pomieszczenia zakładów górniczych i rejony objęte kontrolą nie dostosowane do poruszania się osób niepełnosprawnych.

  Inne
  brak

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe o profilu geodezja
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata stażu pracy (powyżej 3 lat) w ruchu zakładu górniczego jako osoba dozoru ruchu w specjalności mierniczej lub w podmiocie wykonującym obsługę mierniczą jako osoba dozoru ruchu w specjalności mierniczej lub w urzędach organów nadzoru górniczego w specjalności mierniczej lub w innych urzędach organów administracji publicznej w specjalności mierniczej,
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • stwierdzone kwalifikacje do wykonywania czynności w średnim dozorze ruchu zakładu górniczego w specjalności mierniczej lub wykonywanie czynności w średnim dozorze ruchu w specjalności mierniczej lub 3 lata pracy w organach nadzoru górniczego w specjalności mierniczej oraz kwalifikacje zawodowe w zakresie sporządzania geodezyjnych pomiarów sytuacyjno-wysokościowych,
  • znajomość podstaw ustrojowych funkcjonowania państwa i zasad funkcjonowania administracji publicznej, w tym urzędów górniczych i ich zadań wynikających z obowiązujących przepisów,
  • znajomość ustawy – Prawo geologiczne i górnicze wraz z przepisami wykonawczymi,
  • znajomość ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne,
  • znajomość ustawy – Prawo o miarach,
  • znajomość ustawy o służbie cywilnej,
  • znajomość ustawy o ochronie danych osobowych,
  • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego,
  • znajomość Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia,
  • komunikatywność, umiejętność prezentowania i argumentowania określonego stanowiska, samodzielność, dyspozycyjność,
  • umiejętność obsługi komputera.

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie techniczne magisterskie o profilu geodezja,
 • stwierdzone kwalifikacje do wykonywania czynności w wyższym dozorze ruchu zakładu górniczego w specjalności mierniczej lub wykonywanie czynności w wyższym dozorze ruchu w specjalności mierniczej lub stwierdzone kwalifikacje mierniczego górniczego,
 • powyżej jednego roku pracy w ruchu zakładu górniczego jako osoba średniego dozoru ruchu w specjalności mierniczej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów stwierdzających kwalifikacje do wykonywania czynności w średnim dozorze ruchu zakładu górniczego w specjalności mierniczej lub wykonywania czynności w średnim dozorze ruchu w specjalności mierniczej lub stwierdzającego kwalifikacje mierniczego górniczego,
 • dokumenty potwierdzające ww. kwalifikacje to: świadectwa, zaświadczenia, a także inne dokumenty z których jednoznacznie wynika spełnienie wymogu kwalifikacji,
 • kopie dokumentów potwierdzających powyżej 3 letni staż pracy w ruchu zakładu górniczego jako osoba dozoru ruchu w specjalności mierniczej lub w podmiocie wykonującym obsługę mierniczą zakładu górniczego jako osoba dozoru ruchu w specjalności mierniczej lub w urzędach organów nadzoru górniczego w specjalności mierniczej lub w innych urzędach organów adm. publicznej w spec. mierniczej,
 • dokumenty potwierdzające ww. staż pracy to: świadectwa pracy, zaświadczenia pracy, a także inne dokumenty z których jednoznacznie wynika spełnienie wymogu stażu pracy.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie wyższe techniczne magisterskie o profilu geodezja,
 • kopia dokumentu stwierdzającego kwalifikacje do wykonywania czynności w wyższym dozorze ruchu w specjalności mierniczej lub kopia dokumentu potwierdzającego wykonywanie czynności w wyższym dozorze ruchu w specjalności mierniczej lub stwierdzającego kwalifikacje mierniczego górniczego,
 • kopia dokumentu potwierdzającego staż pracy, powyżej 1 roku, w ruchu zakładu górniczego jako osoba średniego dozoru ruchu w specjalności mierniczej,
 • kopie dokumentów potwierdzających ogólny staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia pracy itp.).

Termin składania dokumentów:

  05-06-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Wyższy Urząd Górniczy
  Biuro Dyrektora Generalnego
  ul. Poniatowskiego 31
  40-055 Katowice
  Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem GDA/SI/MG.

Inne informacje:

  W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu.
  Oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.
  Wzór oświadczenia zamieszczono na stronie internetowej www.wug.gov.pl.
  Oferty otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) lub oferty, które nie spełniają wymagań niezbędnych zostaną komisyjnie zniszczone bez informowania o tym kandydatów. Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane.
  Zakwalifikowane kandydatki i zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni o tym fakcie pisemnie.
  Informacja o metodach i technikach naboru:
  – sprawdzenie wymagań formalnych ofert oraz wymagań dodatkowych – analiza dokumentów,
  – sprawdzenie wiedzy – test wiedzy,
  – sprawdzenie umiejętności obsługi komputera – wykonanie zestawu zadań na komputerze,
  – sprawdzenie doświadczenia zawodowego i kompetencji – rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzona w sposób ustrukturyzowany.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (32) 736-17-60.
  Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.