Okręgowy Urząd Górniczy w Gliwicach

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • starszy inspektor zakładów górniczych
 • do spraw górniczych

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  ul. Jasna 31B
  44 – 122 Gliwich

Miejsce wykonywania pracy:

 • Gliwice
 • Gliwice i teren województw: śląskiego i opolskiego

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przeprowadza kontrole, analizy stanu zagrożeń oraz stosowanej profilaktyki w szczególności w zakresie zagrożenia tąpaniami.
 • Wydaje decyzje z upoważnienia dyrektora, w tym wstrzymuje ruch zakładu w całości lub w części, w razie bezpośredniego zagrożenia dla ruchu zakładu górniczego, jego pracowników, bezpieczeństwa powszechnego lub środowiska, w celu rozpoznania stanu bezpieczeństwa pracy, zagrożeń oraz sprawdzenia i zapewnienia zgodności prowadzenia ruchu zakładu górniczego z wymaganą dokumentacją.
 • Przeprowadza analizy planów ruchu, dodatków do tych planów, projektów technicznych robót górniczych oraz innych spraw i wniosków, w celu przygotowania projektów decyzji lub stanowisk dyrektora Urzędu.
 • Sprawuje nadzór nad prowadzonymi akcjami ratowniczymi, przeprowadza oględziny miejsc wypadków, zgonów naturalnych, awarii i niebezpiecznych zdarzeń oraz dokonuje analizy przyczyn i okoliczności tych zdarzeń w nadzorowanych zakładach, celem ustalenia stanu faktycznego, w tym osób odpowiedzialnych za nieprawidłowości oraz przygotowuje projekty orzeczeń i decyzji.
 • Opracowuje projekty planów pracy i sprawozdania z ich realizacji, prowadzi statystyki i odpowiednią ewidencję, celem dokumentowania pracy Urzędu.
 • Przygotowuje projekty wniosków do przedsiębiorców o zastosowanie środków oddziaływania wychowawczego, do sądów rejonowych o ukaranie, w odniesieniu do wykroczeń określonych w ustawie Prawo geologiczne i górnicze w celu prawidłowego ich sporządzenia.
 • W przypadku stwierdzenia wykonywania działalności bez wymaganej koncesji inicjuje postępowanie w celu wydania odpowiedniej decyzji dyrektora Urzędu.
 • Przeprowadza postępowanie wyjaśniające w celu przygotowania odpowiedniej decyzji dyrektora Urzędu dotyczącej działalności prowadzonej bez wymaganej koncesji.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • 1. Charakter stanowiska związany z przeprowadzaniem kontroli w zakładach górniczych:
  • czasowe oddziaływanie szkodliwych i uciążliwych czynników środowiska pracy (hałas, temperatura, wilgotność, zapylenie, niedostateczne oświetlenie, zanieczyszczenie powietrza ),
  • narażenie na zagrożenia naturalne występujące w wyrobiskach podziemnych
  i powierzchniowych w nadzorowanych zakładach górniczych,
  • narażenie na zagrożenia technologiczne (techniczne) pochodzące od eksploatowanych w zakładach górniczych maszyn, urządzeń i instalacji,
  • częsty i bezpośredni kontakt z klientem zewnętrznym, w tym wystąpienia publiczne.
  2. Sposób wykonywania zadań:
  • dojazd do zakładów górniczych oddalonych do 200 km,
  • przemieszczanie się w wyrobiskach podziemnych zakładów górniczych, w tym drążonych przodkach i eksploatowanych ścianach,
  • poruszanie się po obiektach zakładów górniczych.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • • budynek, w którym znajdują się pomieszczenia Urzędu zlokalizowane na parterze oraz I piętrze, nie jest dostosowany do poruszania się osób na wózkach inwalidzkich (brak podjazdów, wind, toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych),
  • rejony objęte kontrolą nie są dostosowane do poruszania się osób niepełnosprawnych ruchowo.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe techniczne o profilu górnictwo podziemne,
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego w ruchu zakładu górniczego jako osoba dozoru ruchu o specjalności górniczej w podziemnych zakładach górniczych lub w urzędach organów nadzoru górniczego w odpowiedniej dla stanowiska specjalności.
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • stwierdzone kwalifikacje osoby średniego dozoru ruchu zakładu górniczegoo specjalności górniczej w podziemnych zakładach górniczych,
  • znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej, w tym urzędów górniczych i ich zadań wynikających z obowiązujących przepisów,
  • znajomość podstaw ustrojowych funkcjonowania państwa, znajomość przepisów Prawa geologicznego i górniczego wraz z przepisami wykonawczymi, znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego, Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia oraz ustaw: o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego, o służbie cywilnej, o ochronie danych osobowych,
  • komunikatywność, umiejętność prezentowania i argumentowania określonego stanowiska, samodzielność, umiejętność obsługi komputera.

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe techniczne – magisterskie o profilu górnictwo podziemne,
 • jeden rok pracy jako osoba średniego dozoru specjalności górniczej w podziemnych zakładach górniczych,
 • stwierdzone kwalifikacje osoby wyższego dozoru ruchu zakładu górniczego o specjalności górniczej w podziemnych zakładach górniczych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań niezbędnych oraz dodatkowych

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów

Termin składania dokumentów:

  22-05-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Okręgowy Urząd Górniczy w Gliwicach
  ul. Jasna 31B
  44-122 Gliwice

Inne informacje:

  W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu.
  Oferty, w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta pracy – starszy inspektor zakładów górniczych ds. górniczych”, należy wysyłać na podany wyżej adres lub składać
  w sekretariacie Urzędu.
  Oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.
  Wzór oświadczenia jest umieszczony na stronie internetowej www.wug.gov.pl.
  Oferty otrzymane lub uzupełniane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).
  Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane. Kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni pisemnie o ich terminie. Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną zniszczone bez informowania o tym kandydatów.
  Informacja o metodach i technikach naboru:
   do sprawdzenia wiedzy specjalistycznej – test wiedzy,
   do sprawdzenia doświadczenia zawodowego – rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzona w sposób ustrukturyzowany.

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 32 231 23 59.