Okręgowy Urząd Górniczy we Wrocławiu

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • starszy inspektor zakładów górniczych
 • do spraw górnictwa odkrywkowego

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Okręgowy Urząd Górniczy we Wrocławiu
  ul. Kotlarska 41
  50-151 Wrocław

Miejsce wykonywania pracy:

 • Wrocław i teren woj. dolnośląskiego

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przeprowadzanie kontroli w zakresie wynikającym z posiadanej specjalności technicznej, w tym dokonywanie analizy stanu zagrożeń, metod ich zwalczania i stosowanej profilaktyki oraz wydawanie decyzji z upoważnienia dyrektora w powyższym zakresie, w celu sprawdzenia zgodności prowadzenia ruchu zakładu górniczego z wymaganą dokumentacją i przepisami;
 • analizowanie planów ruchu, dodatków do tych planów, dokumentacji technicznej, a także wniosków w sprawach: nabywania, przechowywania i używania środków strzałowych i sprzętu strzałowego, w celu przygotowania projektów decyzji dyrektora Urzędu w powyższym zakresie;
 • w przypadku stwierdzenia wykonywania działalności bez wymaganej koncesji, inicjowanie postępowania oraz przeprowadzanie postępowania wyjaśniającego, w celu przygotowania decyzji dyrektora Urzędu nakazującej wstrzymanie działalności przeprowadzanej bez wymaganej koncesji;
 • przeprowadzanie oględzin miejsc wypadków, zgonów naturalnych, awarii i niebezpiecznych zdarzeń oraz dokonywanie analizy ich przyczyn i okoliczności w nadzorowanych zakładach, celem ustalenia stanu faktycznego i osób odpowiedzialnych za stwierdzone nieprawidłowości wraz z przygotowaniem stosownych orzeczeń i projektów decyzji w tym zakresie;
 • opracowywanie projektów planów pracy,sprawozdań z ich realizacji, prowadzenie statystyki,odpowiedniej ewidencji oraz przygotowywanie sprawozdań i informacji na temat podstawowej działalności urzędu, w zakresie wynikającym z posiadanej specjalności technicznej, w celu właściwego dokumentowania pracy urzędu.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • 1.Charakter stanowiska pracy związany z przeprowadzaniem kontroli w zakładach górniczych:
  -praca w terenie,
  -szkodliwe i uciążliwe czynniki środowiska pracy (hałas, wibracje, zanieczyszczenie powietrza, temperatura, wilgotność, zapylenie),
  -narażenie na zagrożenia naturalne (np. osuwiskowe, wodne),
  -narażenie na zagrożenia technologiczne pochodzące od pracujących maszyn i urządzeń, instalacji elektrycznych oraz mediów znajdującymi się pod wysokim ciśnieniem lub wysoką temperaturą,
  -częsty i bezpośredni kontakt z klientem zewnętrznym, w tym wystąpienia publiczne.
  2.Sposób wykonywania zadań:
  -pokonywanie pieszo znacznych odległości, niejednokrotnie po dużych nachyleniach i nierównych powierzchniach,
  -przemieszczanie się po pomostach i estakadach znajdujących się na wysokościach, przebywanie w małych zamkniętych przestrzeniach, o słabym oświetleniu lub miejscach bez oświetlenia,
  -częste podróże służbowe do miejsc, które mogą być nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • -budynek Urzędu niedostosowany do poruszania się osób na wózkach inwalidzkich,
  -pomieszczenia zakładów górniczych i rejony objęte kontrolą nie dostosowane do poruszania się osób niepełnosprawnych ruchowo.

  Inne
  brak

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe techniczne o profilu górnictwo odkrywkowe; podziemne lub wyższe o profilu geologicznym
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego :(powyżej 3 lat pracy) w ruchu zakładu górniczego jako osoba dozoru ruchu w specjalności górniczej lub geologicznej w odkrywkowych zakładach górniczych LUB w podmiotach wykonujących powierzone im czynności w ruchu zakładu górniczego w specjalności górniczej lub geologicznej LUB w organach administracji publicznej w specjalności górniczej.
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • stwierdzone kwalifikacje do wykonywania czynności w średnim dozorze ruchu w specjalności górniczej lub geologicznej w odkrywkowych zakładach górniczych LUB wykonywanie czynności w średnim dozorze ruchu w specjalności górniczej lub geologicznej w odkrywkowych zakładach górniczych LUB 3 lata pracy w organach nadzoru górniczego w specjalności górniczej,
  • znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej, w tym urzędów górniczych i ich zadań wynikających z obowiązujących przepisów,
  • znajomość podstaw ustrojowych funkcjonowania państwa, znajomość przepisów Prawa geologicznego i górniczego wraz z przepisami wykonawczymi,
  • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego, Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia,
  • znajomość ustaw: o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego, o służbie cywilnej, o ochronie danych osobowych,
  • komunikatywność, umiejętność prezentowania i argumentowania określonego stanowiska, samodzielność, umiejętność obsługi komputera.

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe techniczne magisterskie o profilu górnictwo odkrywkowe,
 • stwierdzone kwalifikacje osoby wyższego dozoru ruchu zakładu górniczego o specjalności górniczej w odkrywkowych zakładach górniczych,
 • powyżej sześć miesięcy pracy w ruchu zakładu górniczego jako osoba średniego dozoru ruchu w specjalności górniczej lub geologicznej w odkrywkowych zakładach górniczych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe(świadectwa pracy, zaświadczenia pracy),
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań niezbędnych i dodatkowych.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów

Termin składania dokumentów:

  12-05-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Okręgowy Urząd Górniczy
  Kotlarska 41
  50-151 Wrocław w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta pracy w służbie cywilnej-górnik odkrywkowy”

Inne informacje:

  Oferty należy wysyłać lub składać w kancelarii Urzędu w zamkniętych kopertach z dopiskiem jednoznacznie wskazującym jakiego naboru dotyczą.
  W ofercie należy podać dane kontaktowe:adres do korespondencji,adres e-mail,numer telefonu.
  Oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.
  Oferty otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) lub oferty, które nie spełniają wymagań niezbędnych zostaną komisyjnie zniszczone bez informowania o tym kandydatów.
  Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane.
  Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani pisemnie.
  Osoby, których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiane.
  Informacje o metodach i technikach naboru:
  – sprawdzenie wymagań formalnych ofert – analiza dokumentów;
  – sprawdzenie wiedzy- test wiedzy;
  – sprawdzenie umiejętności obsługi komputera – wykonanie zestawu zadań na komputerze;
  – sprawdzenie doświadczenia zawodowego i kompetencji – rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzona w sposób ustrukturyzowany.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 71/ 790 20 95 lub 790 20 88.