Okręgowy Urząd Górniczy we Wrocławiu

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • starszy inspektor zakładów górniczych
 • do spraw górniczych

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Okręgowy Urząd Górniczy we Wrocławiu
  ul. Kotlarska 41
  50-151 Wrocław

Miejsce wykonywania pracy:

 • Wrocław i teren woj. dolnośląskiego

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przeprowadzanie kontroli, analizowanie stanu zagrożeń oraz stosowanej profilaktyki, wydawanie decyzji z upoważnienia dyrektora, w tym wstrzymywanie ruchu zakładu w całości lub w części, w razie bezpośredniego zagrożenia dla ruchu zakładu górniczego, jego pracowników, bezpieczeństwa powszechnego lub środowiska,
 • przeprowadzanie analizy planów ruchu, dodatków do tych planów, projektów technicznych robót górniczych oraz innych spraw i wniosków, w celu przygotowania projektów decyzji lub stanowisk dyrektora Urzędu,
 • sprawowanie nadzoru nad prowadzonymi akcjami ratowniczymi, przeprowadzanie oględzin miejsc wypadków, zgonów naturalnych, awarii i niebezpiecznych zdarzeń oraz dokonywanie analizy przyczyn i okoliczności tych zdarzeń w nadzorowanych zakładach,celem ustalenia stanu faktycznego,w tym osób odpowiedzialnych za nieprawidłowości oraz przygotowywanie projektów orzeczeń i decyzji,
 • opracowywanie projektów planów pracy i sprawozdań z ich realizacji, prowadzenie statystyki i odpowiedniej ewidencji, celem dokumentowania pracy Urzędu,
 • przygotowywanie projektów wniosków do przedsiębiorców o zastosowaniu środków oddziaływania wychowawczego, do sądów rejonowych o ukaranie, w odniesieniu do wykroczeń określonych w ustawie Prawo geologiczne i górnicze.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • 1.Charakter stanowiska związany z przeprowadzaniem kontroli w zakładach górniczych:
  -trudne warunki pracy pod ziemią i w terenie,
  -szkodliwe i uciążliwe czynniki środowiska pracy (hałas, wibracje, zanieczyszczenie
  powietrza, temperatura, wilgotność, zapylenie),
  -narażenie na zagrożenia naturalne, podwyższone stężenie gazów niebezpiecznych, możliwość wystąpienia wstrząsów górotworu,
  -narażenie na zagrożenia technologiczne pochodzące od pracujących maszyn i urządzeń, instalacji elektrycznych oraz mediów znajdującymi się pod wysokim ciśnieniem lub wysoką temperaturą,
  -częsty i bezpośredni kontakt z klientem zewnętrznym, w tym wystąpienia publiczne.
  2.Sposób wykonywania zadań:
  -pokonywanie pieszo znacznych odległości, niejednokrotnie po dużych nachyleniach
  i nierównych powierzchniach,
  -przemieszczanie się w wyrobiskach górniczych o zaniżonych wysokościach
  wymagających pozycji schylonych,
  -częste podróże służbowe do miejsc, które mogą być nieprzystosowane dla osób
  niepełnosprawnych.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • -budynek Urzędu niedostosowany do poruszania się osób na wózkach inwalidzkich,
  -pomieszczenia zakładów górniczych i rejony objęte kontrolą nie dostosowane do poruszania się osób niepełnosprawnych ruchowo.

  Inne
  brak

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe techniczne o profilu górnictwo podziemne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego :(powyżej 3 lat pracy) jako osoba dozoru ruchu o specjalności górniczej w podziemnych zakładach górniczych lub w urzędach organów nadzoru górniczego w odpowiedniej dla stanowiska specjalności
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • stwierdzone kwalifikacje osoby średniego dozoru ruchu zakładu górniczego o specjalności górniczej w podziemnych zakładach górniczych,
  • znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej, w tym urzędów górniczych i ich zadań wynikających z obowiązujących przepisów,
  • znajomość podstaw ustrojowych funkcjonowania państwa, znajomość przepisów Prawa geologicznego i górniczego wraz z przepisami wykonawczymi,
  • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego, Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia,
  • znajomość ustaw: o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego, o służbie cywilnej, o ochronie danych osobowych,
  • komunikatywność, umiejętność prezentowania i argumentowania określonego stanowiska, samodzielność, umiejętność obsługi komputera.

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe techniczne magisterskie o profilu górnictwo podziemne,
 • stwierdzone kwalifikacje osoby wyższego dozoru ruchu zakładu górniczego o specjalności górniczej w podziemnych zakładach górniczych,
 • jeden rok pracy jako osoba średniego dozoru specjalności górniczej w podziemnych zakładach górniczych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe(świadectwa pracy, zaświadczenia pracy),
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań niezbędnych i dodatkowych.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów

Termin składania dokumentów:

  12-05-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Okręgowy Urząd Górniczy
  Kotlarska 41
  50-151 Wrocław w zamkniętej kopercie z dopiskiem
  „Oferta pracy w służbie cywilnej-górnik podziemny”

Inne informacje:

  Oferty należy wysyłać lub składać w kancelarii Urzędu w zamkniętych kopertach z dopiskiem jednoznacznie wskazującym jakiego naboru dotyczą.
  W ofercie należy podać dane kontaktowe:adres do korespondencji,adres e-mail, numer telefonu.
  Oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.
  Oferty otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) lub oferty, które nie spełniają wymagań niezbędnych zostaną komisyjnie zniszczone bez informowania o tym kandydatów.
  Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane.
  Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani pisemnie.
  Osoby, których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiane.
  Informacje o metodach i technikach naboru:
  – sprawdzenie wymagań formalnych ofert – analiza dokumentów;
  – sprawdzenie wiedzy- test wiedzy;
  – sprawdzenie umiejętności obsługi komputera – wykonanie zestawu zadań na komputerze;
  – sprawdzenie doświadczenia zawodowego i kompetencji – rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzona w sposób ustrukturyzowany.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 71/ 790 20 95 lub 790 20 88.