Urząd Kontroli Skarbowej w Katowicach

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy komisarz skarbowy
 • w Referacie Księgowości

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  40-282 Katowice
  ul.Paderewskiego 32b

Miejsce wykonywania pracy:

 • Katowice
 • Urząd Kontroli Skarbowej
  40-282 Katowice
  ul.Paderewskiego 32b

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wykonywanie naliczania wynagrodzeń miesięcznych, nagród okolicznościowych i innych należności płacowych pracowników Urzędu, rozliczanie świadczeń z zakresu ubezpieczeń społecznych,
 • rozliczanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, naliczanie składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i rozliczanie ich w miesięcznej deklaracji rozliczeniowej przesłanej do ZUS,
 • wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu, wynagrodzeniu oraz wszelkich pochodnych od wynagrodzeń dla osób zatrudnionych oraz przechodzących na emeryturę lub rentę,
 • analizowanie i weryfikowanie oraz wprowadzanie do programu płacowego informacji dotyczących potrąceń z wynagrodzeń pracowników Urzędu. Dokonywanie zgłoszenia bądź wyrejestrowywanie pracownika i członków jego rodzin do ZUS,
 • przygotowanie, obliczanie i wystawianie zaświadczeń o uzyskanych wynagrodzeniach. Inicjowanie i opracowywanie projektów korespondencji z ZUS w celu ustalenia dat i uprawnień do zasiłków chorobowych pracowników,
 • wystawianie rocznych informacji o uzyskanych przez pracowników dochodach oraz pobranych zaliczkach na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych za dany rok kalendarzowy (PIT-11) oraz rozliczanie podatku na wniosek pracownika (PIT-40).
 • sporządzanie przelewów wynagrodzeń w celu dokonania terminowych wypłat dla pracowników. Rozliczanie wynagrodzeń finansowych ze środków otrzymanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz innych programów operacyjnych w celu przekazania danych niezbędnych do rozliczenia rezerw celowych przez pracowników księgowości,
 • gromadzenie, kompletowanie opracowywanie danych niezbędnych do sporządzenia kwartalnych sprawozdań z wykorzystania środków na wynagrodzenia i sprawozdań GUS. Opracowanie i weryfikacja wykazów wykorzystanych dodatków służby cywilnej oraz wynagrodzeń finansowanych ze środków unijnych.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca wykonywana w Urzędzie Kontroli Skarbowej w Katowicach,
  praca biurowa w trybie stacjonarnym,
  praca z dokumentami przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
  wysiłek fizyczny przy przenoszeniu akt,
  czas pracy zgodny z przepisami ustawy o służbie cywilnej,
  konieczna umiejętność negocjacji, skutecznej komunikacji, pozytywnego nastawienia do klienta oraz pracy w zespole.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • stanowisko pracy usytuowane na VI piętrze budynku wielokondygnacyjnego wyposażonego w urządzenia dźwigowe i klatki schodowe,
  stanowisko wyposażone jest w komputer z monitorem ekranowym, spełnia warunki określone w Rozporządzeniu MPiPS w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe,
  oświetlenie naturalne i sztuczne,
  nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia,
  dostęp do budynku jest wyposażony
  w podjazd dla osób niepełnosprawnych z niepełnosprawnością ruchową, na piętrach nie występują bariery architektoniczne uniemożliwiające poruszanie się osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego w komórce zajmującej się naliczaniem płac oraz zasiłków z ubezpieczeń społecznych.
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów prawa pracy, ustawy o ubezpieczeniach społecznych, ustawy o służbie cywilnej oraz aktów wykonawczych,
  • umiejętność pracy w zespole,
  • biegłe posługiwanie się komputerem,
  • umiejętność redagowania pism,
  • komunikatywność,
  • odporność na stres

wymagania dodatkowe

 • obsługa programów płacowych oraz programu PŁATNIK
 • poświadczenie bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych,
 • 2 lata doświadczenia w pracy w komórce księgowości.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie zawodowe.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierszeństwa w zatrudnieniu.

Termin składania dokumentów:

  27-05-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Urząd Kontroli Skarbowej
  ul. Paderewskiego 32b
  40-282 Katowice

Inne informacje:

  Do składania dokumentów zapraszamy również osoby niepełnosprawne.
  Dokumenty należy składać z dopiskiem „Nabór na stanowisko starszego komisarza skarbowego”.
  Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego.
  Oferty niekompletne lub dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.
  Dokumenty niewyłonionych kandydatów można odebrać w siedzibie Urzędu w okresie do 3 miesięcy od dnia publikacji wyniku naboru.
  Ofert odrzucone i nieodebrane zostaną komisyjnie zniszczone w ustalonym terminie i udokumentowane w formie protokołu zniszczenia.
  Dodatkowe informacje: (0-32) 3581-803; (0-32) 3581-814