Główny Urząd Miar w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy księgowy
 • Biurze Budżetowym

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  ul. Elektoralna 2
  00-950 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • kontroluje pod względem formalno-rachunkowym dokumenty związane z pozyskiwaniem dochodów, wystawia faktury VAT, wystawia decyzje;
 • prowadzi ewidencję wystawionych decyzji administracyjnych, ewidencję wydanych zaświadczeń upoważniających do wykonywania sprawdzeń tachografów samochodowych;
 • na bieżąco kontroluje wyciągi bankowe dotyczące wpływów z tytułu dochodów budżetowych oraz uzgadnia zapisy księgowości analityczne z księgowością syntetyczną;
 • rozlicza dochody okresu przejściowego (po zakończeniu roku budżetowego);
 • przedstawia propozycje modyfikacji istniejących procedur i aktów prawnych;
 • przeprowadza inwentaryzację należności i zobowiązań GUM w zakresie dochodów na koniec okresu rozliczeniowego.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca przy komputerze, praca administracyjno-biurowa

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Czas pracy przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu. Na stanowisku nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia. W budynku znajduje się winda, są także łazienki dostosowane do osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie o kierunku ekonomicznym
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego w księgowości
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość zasad księgowości budżetowej;
  • znajomość przepisów w zakresie rachunkowości budżetowej oraz podatku VAT;
  • umiejętność obsługi komputera pakietu Microsoft Office;
  • obsługa programu finansowo-księgowego;
  • umiejętność redagowania dokumentów w zakresie prowadzonych spraw.

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe profilowane z dziedziny nauk ekonomicznych;
 • j. angielski na poziomie komunikatywnym;
 • znajomość przepisów: KPA, ordynacji podatkowej i ustawy o VAT;
 • 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze księgowości jednostek sektora finansów publicznych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie świadectw pracy potwierdzających doświadczenie zawodowe;
 • kopie dokumentów potwierdzających 3 lata doświadczenia zawodowego w księgowości.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających znajomość j. angielskiego lub oświadczenie;
 • kopie dokumentów potwierdzających 1 rok doświadczenia zawodowego w księgowości jednostek sektora finansów publicznych

Termin składania dokumentów:

  08-06-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Główny Urząd Miar
  Elektoralna 2
  00-950 Warszawa
  lub składać w Recepcji GUM w godz. 800 – 1600 z dopiskiem „Oferta pracy na stanowisko starszego księgowego w Biurze Budżetowym– nie otwierać”

Inne informacje:

  – kandydaci spełniający wzmagania formalne zostaną poinformowani o terminie kolejnego etapu naboru,
  – dokumenty muszą być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie. Kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej. Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane. Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych będą komisyjnie zniszczone,
  – dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (22) 581 9061
  – do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu,
  – Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  – proponowany mnożnik 1,54
  – wzór oświadczeń dostępny na stronie www.gum.gov.pl.