Izba Skarbowa w Bydgoszczy

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy księgowy
 • w Referacie ds.Obsługi Wyciągu Bankowego i Sum do Wyjaśnienia

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 2

Adres urzędu

  Izba Skarbowa
  ul.Dr E.Warmińskiego 18
  85-950 Bydgoszcz

Miejsce wykonywania pracy:

 • Bydgoszcz
 • Pierwszy Urząd Skarbowy
  Bydgoszcz
  ul. Fordońska 77

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • weryfikacja spójności wyciągu bankowego, w tym: sprawdzanie poprawności wczytania wyciągu bankowego za poprzedni dzień roboczy, sprawdzenie liczby pozycji wyciągu, sprawdzenie poprawności wczytania salda konta, sprawdzenie poprawności wczytania kursów walut za poprzedni dzień roboczy, sprawdzenie poprawności operacji wysłania środków,
 • weryfikacja kompletności przetwarzania wyciągu,
 • monitorowanie procesu rozpoznawania niewyjaśnionych wpłat,
 • udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia problemów przekazywane przez urzędy skarbowe w zakresie funkcjonowania SSP w obszarze rozliczeń,
 • współpraca z urzędami skarbowymi w zakresie konta wpływy do wyjaśnienia,
 • kierowanie wpłat, które wpłynęły na wspólny rachunek bankowy do wyjaśnienia do właściwych urzędów skarbowych,
 • księgowanie niepodjętych zwrotów przekazem pocztowym,
 • monitorowanie kompletności podpisów paczek przygotowanych do wysyłki.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca administracyjno-biurowa,

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • praca przy obsłudze monitora ekranowego (komputera) powyżej 4 godzin dziennie,
  stanowisko usytuowane na parterze budynku,
  budynek nie w pełni przystosowany architektonicznie do poruszania się osób z niesprawnością ruchową.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w obszarze rachunkowości lub skarbowości
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość Ordynacji podatkowej,
  • znajomość ustawy o finansach publicznych,
  • znajomość ustawy o rachunkowości.

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe,
 • komunikatywność, samodzielność, umiejętność współpracy.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie świadectw pracy i innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe, kwalifikacje, uprawnienia i umiejętności kandydata.

Termin składania dokumentów:

  29-12-2015

Miejsce składania dokumentów:


  Pierwszy Urząd Skarbowy
  ul.Fordońska 77
  85-950 Bydgoszcz
  z dopiskiem „ oferta pracy RPII-1 ”

Inne informacje:

  Oferty złożone lub wysłane po terminie nie będą rozpatrywane. Dokumenty zawarte w ofercie pracy, w szczególności oświadczenia powinny być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem. Wzory oświadczeń dostępne są na stronie www.bydgoszcz.apodatkowa.gov.pl (zakładka: Ogłoszenia → Nabór).
  Wynagrodzenie zasadnicze wynosi 2 061,22 zł brutto – przy ustalonym mnożniku kwoty bazowej 1,100.
  Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Informacje dotyczące procedury naboru można uzyskać pod nr telefonu 52 56 17 802 lub pisząc na adres e-mail: nabory@kp.mofnet.gov.pl