Izba Skarbowa w Gdańsku

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy księgowy
 • do spraw weryfikacji i księgowania dokumentów
 • w Samodzielnym Referacie Rachunkowości

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Izba Skarbowa w Gdańsku
  ul. Długa 75/76
  80-831 Gdańsk

Miejsce wykonywania pracy:

 • Gdańsk
 • Pomorski Urząd Skarbowy w Gdańsku
  ul. Żytnia 4/6
  80-749 Gdańsk

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Analizowanie i weryfikowanie zgodności rejestrów przypisów i odpisów z dokumentami źródłowymi.
 • Księgowanie wpłat na podstawie wyciągów bankowych w podsystemie POLTAX-2B.
 • Przygotowywanie postanowień o zaliczeniu wpłat na poczet zaległych i bieżących zobowiązań podatkowych.
 • Przygotowywanie kart kontowych do wysłania w związku ze zmianą właściwości oraz potwierdzanie i odnotowywanie przyjęcia kart kontowych z innych urzędów skarbowych.
 • Sprawdzanie prawidłowości ewidencjonowania w systemie POLTAX-2B danych z deklaracji CIT-ST i CIT-STA.
 • Przygotowywanie zawiadomień do podatników w sprawie zaliczenia wpłat na poczet należności głównej i odsetek.
 • Doraźne wprowadzanie na karty szczegółowe podatników przekazanej przez nich korespondencji dotyczącej dyspozycji zaliczenia nadpłaty/zwrotu oraz weryfikowanie wprowadzonej korespondencji z wydrukami kart szczegółowych.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca biurowa, siedząca – przy komputerze, pod presją czasu i w stresie

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • praca przy komputerze, oświetlenie sztuczne i naturalne, budynek urzędu jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, posiada podjazd, windę oraz toalety dostosowane dla osób niepełnosprawnych, narzędzia i materiały wykorzystywane w pracy to komputer i inne urządzenia biurowe (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów).

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w pracy biurowej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • podstawowa wiedza w zakresie rachunkowości i prawa podatkowego

wymagania dodatkowe

 • doświadczenie: 6 miesięcy pracy w administracji publicznej

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie świadectw pracy
 • kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe uprawnienia

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  29-05-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Skarbowa w Gdańsku
  ul. Długa 75/76
  80-831 Gdańsk
  pok. 104 I p.

Inne informacje:

  Umowa w celu zastępstwa nieobecnego pracownika.
  W ofercie należy podać numer ogłoszenia. Wszystkie składane oświadczenia powinny mieć oryginalny podpis kandydata.
  Oferty niekompletne i otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).
  Postępowanie rekrutacyjne zostanie przeprowadzone w 3 etapach:
  I – ocena złożonych dokumentów,
  II- sprawdzian wiedzy (test),
  III- rozmowa kwalifikacyjna.
  Kandydaci spełniający wymagania formalne, określone w ogłoszeniu będą powiadamiani telefonicznie o kolejnych etapach rekrutacji.
  W tym celu prosimy o podanie w składanych ofertach numeru telefonu kontaktowego.

  Informacje o sposobie postępowania z ofertami pracy kandydatów po zakończonym naborze:
  Oferty kandydatów, którzy nie zostali wybrani do zatrudnienia podlegają komisyjnemu zniszczeniu.

  Dodatkowe informacje: (58) 30-02-300 w. 502.