Izba Skarbowa w Łodzi

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy księgowy
 • do spraw księgowania i analiz
 • w Dziale Rachunkowości

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Izba Skarbowa w Łodzi
  Al. Kościuszki 83
  90-436 Łódź

Miejsce wykonywania pracy:

 • Zgierz
 • Urząd Skarbowy w Zgierzu
  ul. Ks. Popiełuszki 8
  95-100 Łódź

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • księgowanie przypisów, odpisów, wpłat i zwrotów na kartach kontowych,
 • przygotowywanie postanowień systemowych w sprawach zaliczania wpłat/nadpłat/zwrotów, w celu prawidłowej realizacji zadań wynikających z przepisów prawa,
 • realizacja wniosków oraz obsługa zajęć wierzytelności,
 • sporządzanie raportów kontrolnych celem dokonania uzgodnień zapisów na kontach szczegółowych,
 • uzgadnianie prawidłowości dokonanych wpłat,
 • obsługa rachunków bankowych – wprowadzanie przelewów bankowych do systemu,
 • ewidencjonowanie oraz przygotowywanie dokumentów księgowych celem przekazania ich do archiwum.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca administracyjno -biurowa w siedzibie urzędu z przewagą wysiłku umysłowego
  – stres związany z obsługą klienta zewnętrznego.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
  – stanowisko oświetlone światłem naturalnym i sztucznym,
  – narzędzia pracy – sprzęt biurowy (np. komputer, drukarka, niszczarka itp.),
  – stanowisko pracy zlokalizowane na I piętrze w budynku trzykondygnacyjnym,
  – budynek nie jest wyposażony w windę, na parterze budynku znajduje się pomieszczenie higieniczno-sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych,
  – praca przeważnie siedząca, wymagająca wymuszonej pozycji ciała.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość prawa podatkowego oraz przepisów ustawy Ordynacja podatkowa,
  • komunikatywność,
  • umiejętność obsługi programu MS Office, Word.

wymagania dodatkowe

 • 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji lub pracy biurowej,
 • wykształcenie wyższe,
 • obsługa systemu POLTAX, POLTAX2B, Ewidencje.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe kandydatki/kandydata.

Termin składania dokumentów:

  26-12-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Skarbowa w Łodzi
  Al.Kościuszki 83
  90-436 Łódź
  Kancelaria, pokój nr 1
  z dopiskiem: oferta pracy nr 176308

Inne informacje:


  Wymagane oświadczenia, cv i list motywacyjny muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem. Oferty niespełniające wymagań formalnych lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku ofert przesłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego.
  Do przeprowadzenia naboru przyjęto następujące techniki i metody selekcji: weryfikacja formalna, sprawdzian wiedzy merytorycznej i kompetencji oraz rozmowę kwalifikacyjną. Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani do poszczególnych etapów postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomieni telefonicznie o ich miejscu i terminie. Kandydatki/ kandydaci, których oferty będą niekompletne, złożone po terminie lub nie będą spełniały warunków formalnych zostaną poinformowani telefonicznie o niezakwalifikowaniu do dalszego etapu rekrutacji. Wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 2.248,61 zł. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (42) 25-47-333