Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Zabrzu

 • Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • starszy księgowy
 • w Sekcji Finansów

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Komenda Miejska
  Państwowej Straży Pożarnej
  41-800 Zabrze
  ul. Stalmacha 22

Miejsce wykonywania pracy:

 • Zabrze

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • księgowanie operacji finansowych w celu dostarczenia aktualnej i dokładnej analizy finansowej jednostki,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i pozostałych środków trwałych w ujęciu ilościowo-wartościowym oraz dokonywanie rozliczeń umorzenia tych środków,
 • prowadzenie kartotek zarobkowych i kart podatkowych,
 • bieżąca obsługa bankowa polegająca na dostarczaniu dyspozycji kasowo-bankowych,
 • prowadzenie kasy w zakresie operacji pieniężnych niezbędnych dla zabezpieczenia środków finansowych w Komendzie Miejskiej,
 • rozliczanie i regulowanie podatku dochodowego od osób fizycznych z Urzędem Skarbowym oraz rozliczanie składek miesięcznych ZUS za pomocą programu PŁATNIK,
 • przyjmowanie, ewidencjonowanie zgodnie z klasyfikacją budżetową dokumentów księgowych i faktur, prawidłowe i terminowe rozliczanie rachunków,
 • naliczanie wynagrodzeń, uposażeń i innych należności w programie Symfonia Kadry i Płace w razie nieobecności osoby zajmującej to stanowisko.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca administracyjno-biurowa wymagająca przestrzegania określonych przepisami terminów. Praca przy monitorze ekranowym. Praca pod presją czasu. Stres związany z odpowiedzialnością finansową.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Miejsce pracy w siedzibie Komendy mieści się na drugim piętrze. Praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu. Budynek wpisany do rejestru zabytków, nie dostosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Brak odpowiednio dostosowanej toalety dla niepełnosprawnych, brak windy.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie ekonomiczne z zakresu rachunkowości lub księgowości lub finansów
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku związanym z prowadzeniem spraw finansowych lub księgowych
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • spełnienie wymagań zawartych w art. 4 ustawy z dnia 21.11.2008r. o służbie cywilnej,
  • znajomość przepisów ustawy o rachunkowości,
  • znajomość ustawy o finansach publicznych,
  • znajomość przepisów prawa pracy, ZUS, podatku dochodowego od osób fizycznych,
  • znajomość ustawy o Państwowej Straży Pożarnej.

wymagania dodatkowe

 • umiejętność obsługi komputera – znajomość obsługi pakietu programów komputerowych MS Office

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie świadectw pracy.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów

Termin składania dokumentów:

  04-05-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej
  Stalmacha 22
  41-800 Zabrze

Inne informacje:

  Życiorys i list motywacyjny muszą być własnoręcznie napisane i podpisane przez kandydata, z podaniem posiadanego wykształcenia w kontekście wymagań KM PSP w Zabrzu. Wymagane oświadczenia wymienione w ogłoszeniu muszą być podpisane przez kandydata składającego ofertę.
  Prosimy o umieszczenie na ofercie dopisku „starszy księgowy”.
  Imiona i nazwiska kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze.
  Oferty kandydatów otrzymane po terminie lub niespełniające stawianych wymagań formalnych nie biorą udziału w kolejnym etapie selekcji.
  Kandydatom zostanie nadany numer identyfikacyjny i tym numerem komisja ds. naboru będzie się posługiwała w dalszych etapach naboru.
  Lista kandydatów, którzy zakwalifikowali się do kolejnych etapów naboru, będzie umieszczona na stronie internetowej Komendy: http://psp.zabrze.pl/.
  Postępowanie kwalifikacyjne będzie się składać z trzech etapów: weryfikacja formalna i merytoryczna aplikacji, sprawdzian wiedzy – test oraz rozmowa kwalifikacyjna.
  Dokumenty nadesłane przez kandydatów przechowywane są przez okres trzech miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub od dnia zakończenia naboru bez wyłonienia kandydata. Po tym terminie dokumenty są komisyjnie niszczone.
  Przewidywane wynagrodzenie brutto ok. 2000zł – 2100zł/mies.
  Informacje dodatkowe na stronie internetowej Komendy http://psp.zabrze.pl/ lub pod numerem telefonu 32 376 09 91.