Nadodrzański Oddział Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim

 • Komendant Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy księgowy
 • Sekcji Rachuby i Płac Pionu Głównego Księgowego

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  ul. Poprzeczna 1
  66-600 Krosno Odrzańskie

Miejsce wykonywania pracy:

 • Krosno Odrzańskie

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Naliczanie uposażenia oraz innych świadczeń pieniężnych dot. funkcjonariuszy w celu prawidłowej wypłaty należności;
 • Sporządzanie listy płac na podstawie dokumentów źródłowych, dokonywanie sprawdzenia przelewów dot. wypłaconych należności ze zbiorczych poleceń przelewów, w tym wartościowo i ilościowo oraz przenoszenie ich do programu Videotel w celu przelania należności na konta funkcjonariuszy;
 • Prowadzenie ewidencji i uzgadnianie wydatków w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego i składki zdrowotnej w celu prawidłowego przekazania ich odpowiednio do Urzędu skarbowego i ZUS;
 • Sprawdzanie wydanych decyzji ze stanem faktycznym oraz z danymi w systemie informatycznym oraz weryfikacja stanu zatrudnienia ze stanem osobowym jednostek organizacyjnych;
 • Sporządzanie informacji o uzyskanych dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy dla funkcjonariuszy w celu złożenia przez nich rocznych zeznań i osiąganych dochodach oraz dla potrzeb funkcjonariuszy;
 • Realizowanie potrąceń z uposażeń funkcjonariuszy, potrącanie naliczonych kwot i przekazywanie zgodnie z obowiązującymi przepisami, w celu zaspokojenia egzekucji oraz prowadzenie egzekwowanych zajęć komorniczych i sądowych funkcjonariuszy służby stałej i przygotowawczej w celu gromadzenia dokładnej informacji finansowej;
 • Prowadzenie kart uposażeń funkcjonariuszy służby stałej i przygotowawczej w celu weryfikacji stanu osobowego oraz dokonywanych zaliczeń zgodnie z decyzjami administracyjnymi Komendanta Oddziału;
 • Sporządzanie i prowadzenie ewidencji dowodów księgowych dotyczących wypłat dla funkcjonariuszy i przedstawianie ich Kierownikowi sekcji w celu prawidłowego rozliczenia środków finansowych.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – Stanowisko pracy wymaga dużej samodzielności w realizacji zadań;
  – praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Praca w budynku na I piętrze, brak wind;
  Narzędzia pracy – komputer, telefon

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w obszarze związanym z płacami
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów prawa pracy;
  • znajomość przepisów podatkowych oraz przepisów dot. ubezpieczeń społecznych;
  • znajomość obsługi komputera(dokumenty tekstowe, arkusze kalkulacyjne)
  • znajomość obsługi urządzeń biurowych.

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie średnie o kierunku ekonomicznym,
 • dokładność i opanowanie;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • komunikatywność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kserokopie świadectw pracy potwierdzające wszystkie poprzedzające zakończone okresy zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.
 • kserokopie innych dokumentów świadczących o kwalifikacjach kandydatów,

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  06-07-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Nadodrzański Oddział Straży Granicznej
  Poprzeczna 1
  66-600 Krosno Odrzańskie

Inne informacje:

  – wynagrodzenie na powyższym stanowisku wynosi ok. 1540,00 zł. netto + dodatek za wysługę lat,
  – oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane – decyduje data przyjęcia oferty w urzędzie lub data stempla pocztowego,
  – rozpatrzeniu nie będą podlegać oferty niespełniające wymagań określonych w ogłoszeniu, a także oferty, które nie zawierają kompletu wymaganych oraz uwiarygodnionych (opatrzonych data i podpisem kandydata) dokumentów i oświadczeń,
  – Kandydaci wybrani spośród osób spełniających wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej o kolejnym etapie postępowania kwalifikacyjnego,
  – przyjmujemy tylko kompletne kserokopie dokumentów,
  oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.