Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krotoszynie

 • Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • starszy księgowy
 • do spraw finansowo-księgowych i kadrowych

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 0.5

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. 10A
  63-700 Krotoszyn

Miejsce wykonywania pracy:

 • Krotoszyn

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie pełnej obsługi finansowej i kadrowej jednostki

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca stacjonarna w miejscu siedziby jednostki

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Praca przy komputerze, pomieszczenie biurowe wyposażone w stanowiska komputerowe oraz inny sprzęt biurowy, siedziba jednostki znajduje się na I piętrze bez windy, bariery architektoniczne: pomieszczenia biurowe nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo, praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe wyższe ekonomiczne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 lat doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • lub wykształcenie średnie ekonomiczne
  • 3 lata doświadczenia zawodowego w księgowości ( przy wykształceniu wyższym) lub 6 lat doświadczenia w księgowości ( przy wykształceniu średnim )
  • obywatelstwo polskie
  • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych
  • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za przestępstwa przeciwo mieniu, obrotowi gospodarczemu lub za przestępstwo skarbowe
  • umiejętność prowadzenia rachunkowości
  • znajomość obsługi programów finansowo-księgowych:FINANSSE DDJ, Płatnik,SJO BeSTi@

wymagania dodatkowe

 • umiejętność zarządzania, odpowiedzialność, terminowość
 • komunikatywność, kreatywność, samodzielność

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających zatrudnienie oraz innych zaświadczeń potwierdzających koniecznych wymagań do wykonywania pracy na stanowisku
 • oświadczenie o znajomości ustawy o rachunkowości, finansach publicznych i ustawy o służbie cywilnej

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  01-05-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
  56 Pułku Piechoty Wlkp. 10A
  63-700 Krotoszyn

Inne informacje:

  Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko księgowego w PINB Krotoszyn ” do dnia 10.05.2015r. (liczy się data wpływu do siedziby PINB w Krotoszynie) Oferty niekompletne i dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone komisyjnie. Kandydaci którzy spełnią wymagania formalne i zakwalifikują się do dalszego etapu naboru, powiadomieni zostaną telefonicznie lub e-mailem.Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. ( 62 ) 7253710 w 21