Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach

 • Świętokrzyski Komendant Wojewódzki Policji
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy laborant
 • do spraw technicznych
 • w Laboratorium Kryminalistycznym Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach
  ul. Seminaryjska 12
  25-372 Kielce

Miejsce wykonywania pracy:

 • Kielce
 • Laboratorium Kryminalistyczne
  Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach
  ul. Mikołaja Kopernika 23
  25-336 Kielce

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przygotowywanie próbek do badań.
 • Uczestniczenie w prowadzeniu dokumentacji związanej z wykonywanymi badaniami i dokonywanie archiwizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Uczestniczenie w prowadzeniu rejestrów obrotu odczynnikami chemicznymi stanowiącymi trucizny i odpady, zgodnie z obowiązującymi ustawami.
 • Uczestniczenie w sporządzaniu zamówień na sprzęt i materiały dla pracowni chemii niezbędnych do wykonywania badań kryminalistycznych.
 • Uczestniczenie w przygotowywaniu postępowania związanego z utylizacji próbek, materiałów opakowań i odczynników chemicznych na potrzeby pracowni chemii Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach.
 • Przestrzeganie wdrożonych procedur systemowych i badawczych w trakcie przygotowywania próbek do badań.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca laboratoryjno-biurowa wymagająca kontaktu z odczynnikami chemicznymi, materiałem zakaźnym, użytkowanie sprzętu laboratoryjnego oraz sprzętu biurowego.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – praca przy mikroskopie i monitorze ekranowym;
  – pomieszczenia nie przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie z zakresu chemii
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość specyfiki pracy laboratoryjnej i metod badawczych stosowanych przy badaniach chemicznych;
  • znajomość podstawowych technik oraz urządzeń laboratoryjnych;
  • umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych;
  • łatwość nawiązywania kontaktów;
  • umiejętność pracy w zespole.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  13-05-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach
  ul. Seminaryjska 12
  25-372 Kielce

  z dopiskiem w liście motywacyjnym „starszy laborant ds. technicznych”.

Inne informacje:

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  Uprzejmie informujemy, że warunkiem spełnienia wymagań formalnych jest nadesłanie w terminie wszystkich wymaganych dokumentów, własnoręcznie podpisanych oświadczeń i listu motywacyjnego. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu. Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego). Kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów selekcji zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o ich terminie. Wzory oświadczeń dostępne są na stronie internetowej http://bip.kielce.kwp.policja.gov.pl/ w zakładce „Zatrudnienie w Policji”.