Główny Urząd Miar w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy metrolog
 • w Laboratorium Gęstości, Lepkości i Analizy Spektralnej w Zakładzie Fizykochemii

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  ul. Elektoralna 2
  00-950 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie prac badawczo-rozwojowych i technicznych związanych z tworzeniem nowych i doskonaleniem istniejących rozwiązań w zakresie wzorców jednostek miar, metod i stanowisk pomiarowych, automatyzacji stanowisk pomiarowych;
 • wykonywanie prac związanych z utrzymywaniem i doskonaleniem państwowego wzorca jednostki miary lub wzorców odniesienia m.in. poprzez wyznaczanie charakterystyk metrologicznych i parametrów technicznych wzorca, prowadzenie prac badawczo-rozwojowych, uczestniczenie w porównaniach międzynarodowych;
 • przeprowadzanie wzorcowań, ekspertyz przyrządów pomiarowych, wytwarzanie i certyfikowanie materiałów odniesienia zgłaszanych przez klientów wewnętrznych i zewnętrznych, opracowywanie i analizowanie wyników pomiarów, opracowywanie budżetów niepewności oraz świadectw;
 • prowadzenie spraw związanych z transferem wiedzy metrologicznej, w tym w szczególności przygotowywanie referatów i artykułów na konferencje krajowe i międzynarodowe oraz prowadzenie szkoleń specjalistycznych;
 • udział w pracach komitetów technicznych i grup roboczych organizacji międzynarodowych: CIPM, BIPM, EURAMET, OIML,
 • opracowywanie, sprawdzanie i aktualizowanie dokumentów systemu zarządzania dotyczącego stanowisk wzorców państwowych i odniesienia oraz stanowisk pomiarowych (Dokumenty Główne, Instrukcje wzorcowania, karty wyposażenia, harmonogramy wzorcowania);
 • udział w audytach wzajemnych („peer review”) ;
 • przygotowywanie danych potrzebnych do planów: zadań metrologicznych, współpracy z zagranicą, szkoleniowych, inwestycyjnych itp.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca w laboratorium fizyko-chemicznym, podnoszenie ciężarów do 10 kg. Możliwe służbowe wyjazdy krajowe i zagraniczne. Czas pracy przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu. Na stanowisku występują czynniki szkodliwe dla zdrowia o małej wielkości ryzyka zawodowego.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • W budynku znajduje się winda, są także łazienki dostosowane do osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe magisterskie, profilowe – techniczne o kierunku: mechatronika, fizyka, chemia, inżynieria chemiczna, informatyka, robotyka,
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego w pracy w laboratorium metrologicznym lub w prowadzeniu prac badawczo – rozwojowych z dziedziny pomiarów fizykochemicznych,
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • przeszkolenie z zakresu norm PN-EN/ISO 17025 lub 45011,
  • znajomość języka angielskiego umożliwiająca pisanie pism, rozumienie tekstów fachowych oraz wypowiadanie się na tematy związane z wykonywaną pracą,
  • wiedza specjalistyczna z dziedziny badania analizatorów wydechu, pomiarów gęstości i lepkości,
  • znajomość zagadnień szacowania niepewności pomiaru,
  • wiedza z zakresu metrologii ogólnej, naukowej, przemysłowej,
  • znajomość podstaw ustawy „Prawo o miarach” i aktów wykonawczych,
  • umiejętność analitycznego myślenia i syntezowania informacji,
  • umiejętność koncepcyjnego rozwiązywania problemów metrologicznych,

wymagania dodatkowe

 • przygotowanie naukowe zgodnie z profilem – stopień naukowy doktora,
 • znajomość podstaw programowania w różnych aplikacjach komputerowych: LabVIEW, język C++,
 • znajomość drugiego języka obcego (niemieckiego lub francuskiego) na poziomie komunikatywnym,
 • bardzo dobra znajomość zagadnień matematycznych,
 • umiejętność prowadzenia szkoleń,
 • umiejętność przygotowania prezentacji, referatów, wystąpień.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka obcego,
 • kopia zaświadczenia o ukończeniu kursu specjalistycznego.

Termin składania dokumentów:

  05-06-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Główny Urząd Miar
  Elektoralna 2
  00-950 Warszawa lub składać w Recepcji GUM w godz. 8.00 – 16.00 z dopiskiem „Oferta pracy na stanowisko starszego metrologa w Laboratorium Gęstości, Lepkości i Analizy Spektralnej w Zakładzie Fizykochemii – nie otwierać”.

Inne informacje:

  Inne informacje:
  – kandydaci spełniający wzmagania formalne zostaną poinformowani o przyjętych w naborze metodach i technikach selekcji oraz terminie/-ach poszczególnych etapów,
  – dokumenty muszą być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie. Kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej. Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane. Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych będą komisyjnie zniszczone,
  – do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć tłumaczenie tych dokumentów, sporządzone lub poświadczone przez tłumacza przysięgłego,
  – dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (22) 581 91 52 lub (22) 581 93 84
  – wzór oświadczeń dostępny na stronie www.gum.gov.pl.