Główny Urząd Miar w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy metrolog
 • w Laboratorium Akustyki i Drgań w Zakładzie Promieniowania i Drgań

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Główny Urząd Miar
  ul. Elektoralna 2
  00-139 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • udział w pracach badawczo-rozwojowych i technicznych prowadzonych w Laboratorium w dziedzinie drgań mechanicznych,
 • udział w pracach związanych z utrzymywaniem i doskonaleniem wzorców wielkości drgań mechanicznych i wdrażaniem do użytkowania nowej aparatury pomiarowej,
 • utrzymywanie stanowisk do wzorcowania przyrządów pomiarowych w dziedzinie drgań mechanicznych w celu zapewnienia ich zdolności pomiarowych,
 • przeprowadzanie wzorcowań i ekspertyz przyrządów pomiarowych, opracowywanie i analiza wyników pomiarów, szacowanie niepewności pomiarów oraz sporządzanie stosownych dokumentów dotyczących realizowanych usług w dziedzinie drgań mechanicznych,
 • udział w pracach związanych z transferem wiedzy metrologicznej (przygotowywanie referatów i artykułów na konferencje krajowe i międzynarodowe, prowadzenie szkoleń specjalistycznych),
 • udział w pracach związanych z uczestnictwem GUM w porównaniach międzylaboratoryjnych międzynarodowych i krajowych w dziedzinie drgań mechanicznych, współpraca z organizacjami międzynarodowymi,
 • udział w pracach związanych z utrzymywaniem i doskonaleniem systemu zarządzania w laboratorium w dziedzinie drgań mechanicznych (opracowywanie, sprawdzanie, aktualizacja dokumentów systemu zarządzania, udział w audytach wzajemnych),
 • przygotowywanie danych potrzebnych do planów zadań metrologicznych, współpracy z zagranicą, szkoleniowego, inwestycyjnego.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca w laboratorium

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Czas pracy przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu. Na stanowisku nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia. W budynku znajduje się winda, są także łazienki dostosowane do osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe magisterskie, profilowe – techniczne (preferowany kierunek: mechatronika, elektronika, mechanika) albo uniwersyteckie o kierunku fizyka techniczna
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego doświadczenie zawodowe: w pracy w laboratorium metrologicznym lub w prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie drgań mechanicznych
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • przeszkolenie: z zakresu norm PN-EN/ISO 17025 lub 45011
  • znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym co najmniej pisanie pism, rozumienie tekstów fachowych (dokumentacji technicznej przyrządów, norm i literatury fachowej) oraz wypowiadanie się na tematy związane z wykonywaną pracą,
  • wiedza specjalistyczna w dziedzinie drgań mechanicznych,
  • znajomość zagadnień szacowania niepewności pomiaru,
  • wiedza z zakresu metrologii ogólnej, naukowej, przemysłowej,
  • znajomość ustawy „Prawo o miarach” i aktów wykonawczych,
  • umiejętność analitycznego myślenia i syntezowania informacji,
  • umiejętność koncepcyjnego rozwiązywania problemów metrologicznych.

wymagania dodatkowe

 • przygotowanie naukowe zgodne z profilem – stopień naukowy doktora,
 • znajomość podstaw programowania w LabView,
 • znajomość języka niemieckiego lub francuskiego na poziomie komunikatywnym,
 • bardzo dobra znajomość zagadnień matematycznych,
 • umiejętność prowadzenia szkoleń,
 • umiejętność przygotowywania prezentacji, referatów, wystąpień.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie świadectw pracy/dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów poświadczających znajomość języka angielskiego.

Termin składania dokumentów:

  20-07-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Główny Urząd Miar
  Elektoralna 2
  00-139 Warszawa

  lub składać w Recepcji GUM w godz. 8.00 – 16.00 z dopiskiem „Oferta pracy na stanowisko starszego metrologa
  w Laboratorium Akustyki i Drgań w Zakładzie Promieniowania i Drgań – nie otwierać”.

Inne informacje:

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.

  Przekazanie dokumentów wymienionych w części „kopie innych dokumentów i oświadczenia” nie jest obowiązkowe, jednak będą one podstawą przeprowadzenia oceny spełniania wymagań dodatkowych przez kandydatów.

  Przypominamy o obowiązku składania dokumentów w języku polskim.

  Zachęcamy do składania ofert osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
  Wzór oświadczeń dostępny na stronie www.gum.gov.pl w zakładce „Praca w GUM”,
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (22) 581 92 95, 581 91 36.