Urząd Kontroli Skarbowej w Łodzi

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy referendarz
 • do spraw przeprowadzania kontroli skarbowych
 • w wydziale kontroli podatkowej

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Urząd Kontroli Skarbowej w Łodzi
  ul. ks. Brzóski 24
  91-315 Łódź

Miejsce wykonywania pracy:

 • Łódź i województwo łódzkie

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • współudział w prowadzeniu kontroli skarbowych, w tym analiza dokumentacji podatkowej i uczestnictwo w gromadzeniu materiałów dowodowych,
 • przekazywanie inspektorowi kontroli skarbowej bieżących informacji o przebiegu realizacji zadań kontrolnych,
 • udział w przygotowywaniu projektów decyzji i wyników kontroli,
 • opracowywanie dokumentacji pokontrolnej.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca w terenie,
  – przemieszczanie się między siedzibą urzędu a jednostką kontrolowaną środkami komunikacji publicznej na terenie województwa łódzkiego,
  – praca przy komputerze powyżej 4 godzin na dobę.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – w związku z wykonywaniem pracy w terenie ( w jednostce kontrolowanej ) pracodawca nie ma wpływu na warunki pracy w miejscu przeprowadzania kontroli,
  – w budynkach urzędu brak ciągów komunikacyjnych dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji podatkowej.
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów prawa z zakresu organizacji administracji, kontroli skarbowej, materialnego i proceduralnego prawa podatkowegoo, prawa karnego skarbowego, prawa spółek handlowych i ustawy o służbie cywilnej.

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe ekonomiczne lub prawnicze,
 • analityczne myślenie,
 • umiejętność rozwiązywania problemów,
 • inicjatywa i samodzielność,
 • dyspozycyjność (praca w terenie w zespołach co najmniej 2 osobowych),
 • odporność na stres,
 • umiejętność redagowania pism.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie świadectw pracy,
 • kopie zaświadczeń ukończonych kursów.

Termin składania dokumentów:

  20-05-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Urząd Kontroli Skarbowej
  KS. BRZÓSKI 24
  91-315 ŁÓDŹ

Inne informacje:

  – termin uważa się za zachowany jeżeli przed jego upływem dokumenty zostały złożone w miejscu wskazanym w ogłoszeniu lub zostały nadane w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego (liczy się data nadania),
  – oferty złożone po terminie oraz nie zawierające wszystkich wymaganych dokumentów zostaną odrzucone,
  – procedura naboru obejmuje sprawdzian ze znajomości przepisów prawa z zakresu organizacji administracji, kontroli skarbowej, materialnego i proceduralnego prawa podatkowego, prawa karnego skarbowego, prawa spółek handlowych, ustawy o służbie cywilnej, z umiejętności analitycznego myślenia, umiejętności redagowania pism oraz rozmowy kwalifikacyjne,
  – kandydaci zakwalifikowani do naboru o terminie sprawdzianu zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem ( dane kontaktowe wskazane przez kandydatów w ofercie),
  – oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
  Zasady naboru zostały opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu (www.uks.lodz.pl) w zakładce „Zasady naboru”.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 42 654-11-31 w 132