Urząd Kontroli Skarbowej w Łodzi

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy referendarz
 • do spraw obsługi sekretarskiej wydziału

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Urząd Kontroli Skarbowej w Łodzi
  ul. ks. Brzóski 24
  91-315 Łódź

Miejsce wykonywania pracy:

 • Łódź

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przyjmowanie, wysyłanie oraz ewidencjonowanie korespondencji służbowej wydziału,
 • prowadzenie ewidencji postępowań kontrolnych,
 • sporządzanie bieżących informacji i sprawozdawczości dotyczącej wydziału,
 • sporządzanie pism na potrzeby wydziału,
 • kompletowanie dokumentacji archiwalnej.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca administracyjna – biurowa w siedzibie urzędu,
  – praca przy komputerze powyżej 4 godzin na dobę,
  – wykonywanie czynności wymagających poruszania się po ciągach pieszych znajdujących się w budynkach urzędu, w tym po schodach łączących kondygnacje.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – budynek dziesięciokondygnacyjny z dwoma dźwigami osobowymi wewnętrznymi od parteru – wejście do budynku bez podjazdu i windy zewnętrznej,
  – budynek trzykondygnacyjny bez wind,
  – obydwa budynki połączone schodami,
  – praca z wykorzystaniem komputera stacjonarnego i innych urządzeń biurowych,
  – oświetlenie zgodne z obowiązującą normą.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji podatkowej na stanowiskach kancelaryjno – sekretarskich
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • obsługa komputera w tym programów wspomagających (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny),
  • podstawowa znajomość przepisów z zakresu organizacji administracji, kontroli skarbowej, materialnego i proceduralnego prawa podatkowego, ustawy o służbie cywilnej.

wymagania dodatkowe

 • samodzielność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • komunikatywność,
 • umiejętność organizacji pracy własnej,
 • umiejętność logicznego myślenia.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie świadectw pracy,
 • kopie zaświadczeń ukończonych kursów.

Termin składania dokumentów:

  25-05-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Urząd Kontroli Skarbowej
  KS. BRZÓSKI 24
  91-315 ŁÓDŹ

Inne informacje:

  – termin uważa się za zachowany jeżeli przed jego upływem dokumenty zostały złożone w miejscu wskazanym w ogłoszeniu lub zostały nadane w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego (liczy się data nadania),
  – oferty złożone po terminie oraz nie zawierające wszystkich niezbędnych dokumentów zostaną odrzucone,
  – procedura naboru obejmuje sprawdzian wiedzy z zakresu wymagań niezbędnych oraz rozmowy kwalifikacyjne,
  – kandydaci zakwalifikowani do naboru o terminie sprawdzianu zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem (dane kontaktowe wskazane przez kandydatów w ofercie),
  – oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
  Zasady naboru zostały opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu (www.uks.lodz.pl) w zakładce „Zasady naboru”.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 42 654-11-31 w. 132