Urząd Kontroli Skarbowej w Szczecinie

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy referendarz
 • w Wydziale Realizacyjnym

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  ul. Małopolska 44
  70-515 Szczecin

Miejsce wykonywania pracy:

 • Szczecin

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • uczestniczenie w czynnościach mających na celu ujawnienie i kontrolę niezgłoszonej do opodatkowania działalności gospodarczej z wykorzystaniem uprawnień, o których mowa w ustawie o kontroli skarbowej, celem zapewnienia ochrony interesów i praw majątkowych Skarbu Państwa,
 • uczestniczenie w kontroli źródeł pochodzenia majątku oraz przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych z wykorzystaniem uprawnień, o których mowa w ustawie o kontroli skarbowej, celem zapewnienia ochrony interesów i praw majątkowych Skarbu Państwa,
 • ochrona fizyczna i techniczna inspektorów i pracowników urzędu, a za zgodą Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej także innych osób, organów i instytucji państwowych z wykorzystaniem uprawnień, o których mowa w ustawie o kontroli skarbowej, celem zapewnienia bezpieczeństwa i sprawnej realizacji zadań,
 • uczestniczenie w czynnościach w ramach prowadzonych postępowań przygotowawczych i mandatowych w celu zapewnienia pomocy inspektorowi kontroli skarbowej,
 • udział w czynnościach mających na celu zapobieganie i ujawnianie przestępstw, o których mowa w art.228-231 Kodeksu karnego, popełnianych przez osoby zatrudnione lub pełniące służbę w jednostkach organizacyjnych podległych ministrowi do spraw finansów publicznych, w celu wyeliminowania występowania w przyszłości stwierdzonych nadużyć i przestępstw.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca często w terenie w zróżnicowanych warunkach środowiskowych, w nietypowych godzinach pracy, wymagająca zdolności fizycznej i psychicznej do służby w formacjach uzbrojonych, możliwość użycia broni palnej i środków przymusu bezpośredniego.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – praca wykonywana często w terenie oraz w siedzibie Urzędu,
  – budynek Urzędu i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, ale nie jest przystosowany dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich,
  – praca w terenie ze zróżnicowanymi warunkami pracy.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • powyżej 1,5 lat doświadczenia w jednostkach posiadających uprawnienia do stosowania środków przymusu bezpośredniego oraz użycia broni palnej,
  • posiadanie zdolności fizycznej i psychicznej do pracy w formacjach uzbrojonych,
  • znajomość przepisów prawa karnego, karnego skarbowego, postępowania karnego i przepisów ustawy o kontroli skarbowej w zakresie dot. pracy komórki realizacyjnej,
  • umiejętność pracy w zespole i komunikatywność,
  • umiejętność rozwiązywania problemów,
  • umiejętność działania w sytuacjach stresowych,
  • dyspozycyjność,
  • uregulowany stosunek do służby wojskowej – kat. A (dot. mężczyzn),
  • prawo jazdy kategorii B.

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe,
 • ukończone kursy/szkolenia z zakresu użycia broni palnej i środków przymusu bezpośredniego,
 • znajomość przepisów ordynacji podatkowej oraz przepisów prawa podatkowego.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na poddanie się procesowi rekrutacyjnemu przy przyjęciu do pracy w komórce organizacyjnej, o którym mowa w art. 42i ustawy o kontroli skarbowej,
 • kopia dokumentu (np. książeczki wojskowej) potwierdzającego uregulowany stosunek do służby wojskowej – kat. A (dot. mężczyzn),
 • kopia prawa jazdy,
 • kopie świadectw pracy lub służby potwierdzające posiadane doświadczenie w jednostkach z uprawnieniami do stosowania środków przymusu bezpośredniego oraz użycia broni palnej,
 • kwestionariusz osobowy kandydatki/kandydata ubiegającego się o zatrudnienie według wzoru zamieszczonego na stronie BIP UKS www.szczecin.kskarbowa.gov.pl w zakładce „Praca” – ogłoszenie na stanowisko starszy referendarz w Wydziale Realizacyjnym,
 • oświadczenia należy składać zgodnie ze wzorem znajdującym się na stronie BIP UKS www.szczecin.kskarbowa.gov.pl w zakładce „Praca” – ogłoszenie na stanowisko starszy referendarz w Wydziale Realizacyjnym.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających ukończone kursy/szkolenia z zakresu użycia broni palnej i środków przymusu bezpośredniego,

Termin składania dokumentów:

  24-11-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Urząd Kontroli Skarbowej
  ul. Małopolska 44
  70-515 Szczecin
  z dopiskiem: „Oferta pracy – Starszy referendarz ”

Inne informacje:

  Proponowane wynagrodzenie zasadnicze w przedziale od 2.500 zł do 3.000 zł brutto.
  List motywacyjny, kwestionariusz osobowy i oświadczenia o treści wskazanej w ogłoszeniu wymagają podpisu kandydatki/kandydata oraz opatrzenia datą. W przypadku niespełnienia tego wymogu oferty nie będą uwzględnione w procesie rekrutacji.
  Oferty niekompletne lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).
  Osoby spełniające wymagania zostaną poinformowane o terminie postępowania kwalifikacyjnego
  e-mailowo lub telefonicznie; w tym celu zaleca się podanie adresu e-mail i numeru telefonu.
  Nabór zostanie przeprowadzony w trzech etapach. I etap obejmuje przyjęcie, weryfikację i ocenę złożonych przez kandydatów dokumentów oraz sprawdzian wiedzy – test z zakresu ustawy o kontroli skarbowej, prawa karnego i karnego skarbowego. Uzyskanie pozytywnego wyniku z testu oznacza uzyskanie, co najmniej 60% punktów możliwych do uzyskania. Z etapu I komisja sporządzi protokół, w którym wskaże osoby zakwalifikowane do etapu II (max. 5 osób).
  II etap jest przeprowadzany przez Ministerstwo Finansów zgodnie z ustawą o kontroli skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2015, poz.553 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie trybu postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatek/kandydatów ubiegających się o przyjęcie do pracy w wyodrębnionych komórkach organizacyjnych kontroli skarbowej oraz w wywiadzie skarbowym, a także wzoru składanego przez nich kwestionariusza osobowego. (Dz.U. z 2010 Nr 229, poz. 1500) w tym m.in. test sprawnościowy.
  Etap III – spośród osób, które pozytywnie przejdą II etap Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w Szczecinie wybiera kandydatkę/kandydata albo odmawia akceptacji przedstawionych kandydatek/kandydatów.
  Przed podjęciem decyzji Dyrektor może z wybranymi kandydatkami/kandydatami przeprowadzić rozmowę uzupełniającą.
  Oferty osób niezakwalifikowanych do postępowania i zatrudnienia zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 3 miesięcy od dnia zakończenia naboru lub zatrudnienia.
  Informacje o procesie naboru dostępne są w zakładce „Praca” na stronie BIP UKS www.szczecin.kskarbowa.gov.pl.
  Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.