Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej w Przemyślu

 • Komendant Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy referent
 • Kancelarii Tajnej Sekcji Ochrony Dokumentacji Wydziału Ochrony Informacji

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej w Przemyślu, ul. Mickiewicza 34, 37-700 Przemyśl

Miejsce wykonywania pracy:

 • Przemyśl

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • sprawdzanie poprawności dokumentów niejawnych pod względem formalnym, zgodności załączników ze stanem faktycznym,
 • przyjmowanie, ewidencjonowanie, przechowywanie, przekazywanie i wysyłanie materiałów niejawnych, prowadzenie urządzeń ewidencyjnych, udostępnianie i wydawanie materiałów osobom upoważnionym, porządkowanie posiadanych zasobów materiałów, egzekwowanie zwrotów materiałów,
 • uczestniczenie w kontrolach ochrony informacji niejawnych oraz przestrzeganie przepisów ochronie tych informacji,
 • udzielanie petentom informacji w zakresie problematyki będącej w kompetencjach kancelarii tajnej, a w razie konieczności kierowanie ich do właściwych jednostek lub komórek organizacyjnych,
 • prowadzenie szkoleń nt. wykonywania czynności kancelaryjnych dla funkcjonariusz i pracowników BiOSG,
 • realizowanie zadań w zakresie zmian lub znoszenia klauzuli tajności dokumentów niejawnych,
 • bieżąca współpraca z archiwum zakładowym

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • pracownik wykonuje czynności o charakterze statycznym związane głównie z ewidencją dokumentów

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • stanowisko pracy zlokalizowane w 4-piętrowym budynku z windą, przystosowanym dla potrzeb osób niepełnosprawnych

  Inne
  Wynagrodzenie zasadnicze: około 2.304,82 zł. brutto

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w pracy administracyjnej,
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów z zakresu ochrony informacji niejawnych
  • umiejętność pracy w zespole,
  • asertywność

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie zaświadczeń o ukończeniu kursów lub szkoleń,
 • kopie świadectw pracy,
 • aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (w przypadku jego posiadania).

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • oferty niekompletne i dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane,
 • brak kontaktu jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem kandydata do dalszych etapów selekcji
 • do składania dokumentów zachęcamy również osoby posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Termin składania dokumentów:

  12-06-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej
  Mickiewicza 34
  37-700 Przemyśl

Inne informacje:

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.