Izba Skarbowa w Bydgoszczy

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy referent
 • w Oddziale Podatku Dochodowego od Osób Fizycznych Prowadzących Działalność Gospodarczą

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  ul. Warmińskiego 18
  85-950 Bydgoszcz

Miejsce wykonywania pracy:

 • Toruń
 • Biuro Krajowej Informacji Podatkowej
  ul. Św. Jakuba 20
  87-100 Toruń

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • opracowywanie pisemnych interpretacji przepisów prawa podatkowego w sprawach indywidualnych w celu udzielenia odpowiedzi na wniosek zainteresowanego,
 • opracowywanie odpowiedzi na wezwania do usunięcia naruszenia prawa w celu ponownej weryfikacji udzielonej indywidualnej interpretacji,
 • opracowywanie odpowiedzi na skargi do WSA przez wnioskodawcę na wydane indywidualne interpretacje w celu obrony zaskarżonego rozstrzygnięcia,
 • przygotowywanie wystąpień do Ministerstwa Finansów o zajęcie stanowiska w zakresie spornych zagadnień w celu uzyskania jednolitego stanowiska dla wszystkich Biur KIP,
 • współpraca z komórkami organizacyjnymi Biura KIP w Toruniu z pozostałymi Biurami KIP w celu monitorowania jednolitości interpretacji przepisów prawa podatkowego,
 • przygotowywanie i prowadzenie szkoleń w celu przekazania posiadanej wiedzy pozostałym pracownikom Biura KIP,
 • przygotowywanie sprawozdań i prowadzenie statystyk

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca wymagająca stałej aktualizacji wiedzy ze względu na zmieniające się warunki prawne wynikające z częstych nowelizacji przepisów,
  – praca wymagająca umiejętności prostego i precyzyjnego wypowiadania się na piśmie,
  – wyjazdy służbowe

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – praca przy obsłudze monitora ekranowego (komputera) powyżej 4 godzin dziennie,
  – budynek nieprzystosowany architektonicznie do poruszania się osób niepełnosprawnych

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie ogólnokształcące, administracyjne lub ekonomiczne
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość obowiązujących przepisów prawa podatkowego materialnego oraz Ordynacji podatkowej,
  • umiejętność jasnego, precyzyjnego i zwięzłego przekazywania informacji

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe prawnicze, administracyjne, ekonomiczne lub inne uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie prawa podatkowego

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie świadectw pracy i innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje, uprawnienia i umiejętności kandydata

Termin składania dokumentów:

  18-05-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Skarbowa w Bydgoszczy
  Biuro Krajowej Informacji Podatkowej
  ul. Św. Jakuba 20
  87-100 Toruń
  z dopiskiem „oferta pracy ITPB1”

Inne informacje:

  Oferty złożone lub wysłane po terminie nie będą rozpatrywane. Dokumenty zawarte w ofercie pracy, w szczególności oświadczenia powinny być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.
  Wynagrodzenie zasadnicze wynosi 1 873,84 zł brutto – przy ustalonym mnożniku kwoty bazowej 1,000.
  Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Informacje dotyczące procedury naboru można uzyskać pod nr telefonu 52 5856120 lub pisząc na adres e-mail: nabory@kp.mofnet.gov.pl