Izba Skarbowa w Bydgoszczy

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy referent
 • do spraw wierzycielskich
 • w Dziale Spraw Wierzycielskich w Urzędzie Skarbowym w Inowrocławiu

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  ul. Dr. E. Warmińskiego 18
  85-950 Bydgoszcz

Miejsce wykonywania pracy:

 • Inowrocław
 • Urząd Skarbowy w Inowrocławiu
  al. Niepodległości 5
  88-100 Inowrocław

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie postępowań w sprawach zabezpieczenia przyszłych zobowiązań podatkowych i nadania decyzji nieostatecznej rygoru natychmiastowej wykonalności w celu umożliwienia szybszej realizacji zobowiązań z decyzji US i UKS, co do których istnieje obawa, że nie zostaną wykonane,
 • prowadzenie postępowań w sprawach odpowiedzialności podatkowej osób trzecich za zobowiązania podatkowe w celu niedopuszczenia do przedawnienia zobowiązań podatkowych,
 • prowadzenie postępowań w sprawach przeniesienia własności rzeczy lub praw majątkowych na rzecz Skarbu Państwa skutkujące wygaśnięciem zobowiązań podatkowych,
 • sporządzanie zarządzeń zabezpieczenia zobowiązań, rozpatrywanie wniosków w sprawie przyjęcia zabezpieczenia w celu ograniczenia praw podatnika do dysponowania majątkiem z naruszeniem interesu Skarbu Państwa,
 • sporządzanie wniosków o ustanowienie hipoteki przymusowej oraz dokonywanie wpisu zastawów skarbowych w celu ograniczenia praw podatnika do dysponowania majątkiem ruchomym i nieruchomym z naruszeniem interesu Skarbu Państwa,
 • prowadzenie czynności związanych z postępowaniem naprawczym, upadłościowym i likwidacyjnym w celu zapewnienia budżetowi państwa możliwości zaspokojenia z majątku firm postawionych w stan upadłości lub likwidacji.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca wymagająca stałej aktualizacji wiedzy ze względu na zmieniające się warunki prawne wynikające z częstych nowelizacji przepisów,
  – bezpośredni lub telefoniczny kontakt z pracownikami lub klientem zewnętrznym,
  – praca wymagająca posiadania umiejętności pracy w zespole oraz umiejętności organizacyjnych,
  – często występująca presja czasu przy wykonywaniu zadań.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – praca przy obsłudze monitora ekranowego (komputera) powyżej 4 godzin dziennie,
  – budynek przystosowany architektonicznie do poruszania się osób niepełnosprawnych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie o profilu ogólnym lub ekonomicznym
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w pracy w administracji
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość ustawy Ordynacja podatkowa oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie świadectw pracy i innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje, uprawnienia i umiejętności kandydata

Termin składania dokumentów:

  26-11-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Skarbowa w Bydgoszczy
  Urząd Skarbowy w Inowrocławiu
  al. Niepodległości 5
  88-100 Inowrocław
  z dopiskiem „oferta pracy SW-10”

Inne informacje:

  Oferty złożone lub wysłane po terminie nie będą rozpatrywane. Dokumenty zawarte w ofercie pracy, w szczególności oświadczenia powinny być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.
  Wynagrodzenie zasadnicze wynosi 2 061,22 zł brutto – przy ustalonym mnożniku kwoty bazowej 1,100.
  Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Informacje dotyczące procedury naboru można uzyskać pod nr telefonu 52 587 61 63 lub pisząc na adres e-mail: nabory@kp.mofnet.gov.pl