Izba Skarbowa w Gdańsku

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy referent
 • do spraw bieżącej obsługi podatników i płatników
 • w Pierwszym Dziale Obsługi Bezpośredniej w Referacie Obsługi Bieżącej

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Izba Skarbowa w Gdańsku
  ul. Długa 75/76
  80-831 Gdańsk

Miejsce wykonywania pracy:

 • Gdańsk
 • Pomorski Urząd Skarbowy w Gdańsku
  ul. Żytnia 4/6
  80-749 Gdańsk

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przygotowywanie i opracowanie dokumentacji dotyczącej dokonania zwrotu: nadwyżki podatku VAT naliczonego nad VAT należnym oraz zwrotu nadpłaty w podatku dochodowym od osób prawnych wraz z niezbędną dokumentacją.
 • Obsługa deklaracji, zeznań i informacji podatkowych: bieżące monitorowanie wywiązywania się podatników z obowiązków wynikających z ustaw podatkowych, w szczególności: składania zeznań podatkowych CIT-8, składania deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-7D, składania sprawozdań finansowych, weryfikacja składanych deklaracji, zeznań i informacji podatkowych, weryfikacja odliczeń od podatku i dochodu
 • Prowadzenie czynności sprawdzających, w związku z prowadzonym postępowaniem podatkowym lub kontrolą podatkową, u kontrahentów podatnika wykonujących działalność gospodarczą w zakresie objętym kontrolą u podatnika.
 • Udzielanie ustnych informacji z zakresu stosowania prawa podatkowego.
 • Sporządzanie projektów decyzji, postanowień, wezwań, protokołów, adnotacji, wniosków o przeprowadzenie planowych i doraźnych kontroli podatkowych w zakresie wywiązywania się podmiotów gospodarczych z obowiązków podatkowych i innych pism w zakresie działania komórki organizacyjnej.
 • Przygotowywanie projektów zaświadczeń VAT-25, o wysokości dochodu, o wysokości obrotu oraz innych z zakresu działania komórki organizacyjnej.
 • Gromadzenie deklaracji w paczkach, przekazywanie ich do wprowadzenia do systemu POLTAX oraz prowadzenie rejestru obiegu paczek.
 • Prowadzenie bieżących akt podatkowych oraz przekazywanie ich do składnicy akt.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca biurowa, siedząca – przy komputerze, pod presją czasu i w stresie

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • praca przy komputerze, oświetlenie sztuczne i naturalne, budynek urzędu jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, posiada podjazd, windę oraz toalety dostosowane dla osób niepełnosprawnych, narzędzia i materiały wykorzystywane w pracy to komputer i inne urządzenia biurowe (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów).

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w pracy biurowej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • podstawowa wiedza z zakresu prawa podatkowego

wymagania dodatkowe

 • doświadczenie: 6 miesięcy pracy w administracji publicznej

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie świadectw pracy
 • kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe uprawnienia

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  29-05-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Skarbowa w Gdańsku
  ul. Długa 75/76
  80-831 Gdańsk
  pok. 104 I p.

Inne informacje:

  Umowa w celu zastępstwa nieobecnego pracownika.
  W ofercie należy podać numer ogłoszenia. Wszystkie składane oświadczenia powinny mieć oryginalny podpis kandydata.
  Oferty niekompletne i otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).
  Postępowanie rekrutacyjne zostanie przeprowadzone w 3 etapach:
  I – ocena złożonych dokumentów,
  II- sprawdzian wiedzy (test),
  III- rozmowa kwalifikacyjna.
  Kandydaci spełniający wymagania formalne, określone w ogłoszeniu będą powiadamiani telefonicznie o kolejnych etapach rekrutacji.
  W tym celu prosimy o podanie w składanych ofertach numeru telefonu kontaktowego.

  Informacje o sposobie postępowania z ofertami pracy kandydatów po zakończonym naborze:
  Oferty kandydatów, którzy nie zostali wybrani do zatrudnienia podlegają komisyjnemu zniszczeniu.

  Dodatkowe informacje: (58) 30-02-300 w. 502.