Izba Skarbowa w Gdańsku

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy referent
 • do spraw prowadzenia spraw karnych skarbowych
 • w Wieloosobowym Stanowisku Spraw Karnych Skarbowych

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Izba Skarbowa w Gdańsku
  ul. Długa 75/76
  80-831 Gdańsk

Miejsce wykonywania pracy:

 • Gdańsk
 • Trzeci Urząd Skarbowy w Gdańsku
  ul. Żaglowa 2
  80-560 Gdańsk

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie postępowań w sprawach o wykroczenia skarbowe w celu nałożenia grzywny w drodze mandatu karnego.
 • Prowadzenie postępowań przygotowawczych w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe w celu sporządzenia aktu oskarżenia, wniosku o udzielenie zezwolenia na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności, postanowienia o umorzeniu postępowania, postanowienia o odmowie wszczęcia dochodzenia.
 • Prowadzenie negocjacji ze sprawcami przestępstw i wykroczeń skarbowych w ramach składanych wniosków o dobrowolne poddanie się odpowiedzialności w celu wniesienia wniosku do sądu powszechnego.
 • Prowadzenie ewidencji spraw karnych skarbowych, repertorium mandaty w celu rejestrowania wykonanych czynności i sposobów zakończenia prowadzonych postępowań.
 • Reprezentowanie urzędu skarbowego przed sądami powszechnymi w celu popierania wniesionych aktów oskarżenia.
 • Opracowywanie i przekazywanie danych do Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych (KCIK) dotyczących wszczętych spraw o przestępstwa skarbowe w celu spełnienia obowiązku nałożonego ustawą.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca biurowa, siedząca – przy komputerze, pod presją czasu i w stresie

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • oświetlenie sztuczne i naturalne, praca w budynku czterokondygnacyjnym, budynek posiada na parterze podjazd oraz toaletę dla niepełnosprawnych, nie posiada windy, narzędzia i materiały wykorzystywane w pracy to komputer i inne urządzenia biurowe (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów).

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • podstawowa wiedza w zakresie przepisów prawa podatkowego

wymagania dodatkowe

 • 6 miesięcy w administracji publicznej

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie świadectw pracy
 • kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe uprawnienia

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  05-06-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Skarbowa
  Długa 75/76
  80-831 Gdańsk
  kancelaria – I p. pok. 104

Inne informacje:


  Umowa na czas określony.
  W ofercie należy podać numer ogłoszenia. Wszystkie składane oświadczenia powinny mieć własnoręczny podpis kandydata.
  Oferty niekompletne i otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).
  Postępowanie rekrutacyjne zostanie przeprowadzone w 3 etapach:
  I – ocena złożonych dokumentów,
  II- sprawdzian wiedzy (test),
  III- rozmowa kwalifikacyjna.
  Kandydaci spełniający wymagania formalne, określone w ogłoszeniu będą powiadamiani telefonicznie o kolejnych etapach rekrutacji.
  W tym celu prosimy o podanie w składanych ofertach numeru telefonu kontaktowego.
  Informacje o sposobie postępowania z ofertami pracy kandydatów po zakończonym naborze:
  oferty kandydatów, którzy nie zostali wybrani do zatrudnienia podlegają komisyjnemu zniszczeniu.
  Dodatkowe informacje: (58) 30-02-300 w. 503.