Izba Skarbowa w Katowicach

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • starszy referent
 • w Pierwszym Oddziale Podatków Dochodowych w Drugim Wydziale Podatków Dochodowych

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Izba Skarbowa
  ul. Damrota 25
  40-022 Katowice

Miejsce wykonywania pracy:

 • Katowice

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie postępowań i przygotowywanie projektów rozstrzygnięć w zakresie orzecznictwa w II instancji w sprawach dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych,
 • opracowywanie projektów odpowiedzi na skargi kierowane do WSA, przygotowywanie projektów pism procesowych dotyczących skarg oraz sporządzanie wniosków z uzasadnieniem do Oddziału obsługi prawnej o wniesienie skarg kasacyjnych do NSA,
 • prowadzenie postępowań i przygotowywanie projektów rozstrzygnięć akcesoryjnych w zakresie orzecznictwa w I i II instancji w postępowaniach prowadzonych w sprawie podatku dochodowego od osób fizycznych,
 • prowadzenie postępowań i przygotowywanie projektów rozstrzygnięć w zakresie orzecznictwa w II instancji dotyczących nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji,
 • prowadzenie postępowań i przygotowywanie projektów rozstrzygnięć w zakresie orzecznictwa w I i II instancji w postępowaniach prowadzonych w trybie nadzwyczajnym,
 • pomoc urzędom skarbowym w zakresie stosowania prawa podatkowego w sprawach należących do kompetencji Oddziału, sprawowanie merytorycznego nadzoru nad urzędami skarbowymi.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca administracyjno-biurowa,
  – obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie,
  – użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów).

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – bariery architektoniczne: węzeł sanitarny przystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo tylko na parterze jednego z trzech budynków, innym niż będzie znajdować się stanowisko pracy; windy w dwóch budynkach umożliwiające swobodne poruszanie się,
  – budynek i stanowisko pracy nie są dostosowane do potrzeb osób niedowidzących, niewidomych oraz niesłyszących i głuchoniemych.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie o profilu ekonomicznym lub administracyjnym
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • bardzo dobra znajomość materialnych przepisów podatkowych, przepisów proceduralnych, jak i orientacji co do przepisów innych gałęzi prawa,
  • umiejętność stosowania prawa w praktyce,
  • umiejętność analitycznego myślenia, wyciągania wniosków oraz poprawnego redagowania pism,
  • dobra organizacja prac celem przestrzegania terminów załatwienia spraw,
  • doświadczenie zawodowe powyżej 0,5 roku pracy w administracji publicznej lub pracy biurowej.

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe ekonomiczne, prawnicze lub administracyjne, względnie inne wyższe uzupełnione studiami podyplomowymi z w/w zakresów,
 • umiejętność obsługi podstawowych programów komputerowych,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność pracy pod presją czasu.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie świadectw pracy i dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe,

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów

Termin składania dokumentów:

  08-05-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Skarbowa
  Damrota 25
  40-022 Katowice

Inne informacje:

  Postępowanie rekrutacyjne będzie się składać z dwóch etapów: testu wiedzy oraz rozmowy
  z komisją.
  Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o jego terminie.
  Oferty niespełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane.
  Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną komisyjnie zniszczone.
  Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: 2269 zł
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (0-32) 207-63-28.