Izba Skarbowa w Katowicach

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy referent
 • w Referacie Identyfikacji i Rejestracji Podatkowej oraz Czynności Sprawdzających

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 2

Adres urzędu

  Izba Skarbowa
  ul. Damrota 25
  40-022 Katowice

Miejsce wykonywania pracy:

 • Tychy
 • Urząd Skarbowy w Tychach
  Aleja Niepodległości 60
  43-100 Tychy
  Stały Punkt Obsługi Podatnika w Bieruniu
  Ul. Turystyczna 1
  43-155 Bieruń

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie czynności sprawdzających w zakresie sprawdzenia poprawności i rzetelności danych zawartych w deklaracjach, zeznaniach i informacjach podatkowych oraz spełnienia warunków do skorzystania z ulg i zwolnień podatkowych, wywiązywania się przez podatników z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego, w tym również na zlecenie innych organów,
 • dokonywanie czynności sprawdzających w zakresie wniosków podatników o stwierdzenie nadpłaty,
 • weryfikowanie zasadności wniosków o zwrot niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym,
 • analizowanie aktów notarialnych pod względem prawidłowości pobranego podatku i relacji deklarowanych w nich wartości przedmiotów czynności do wartości rynkowych oraz przeprowadzanie w tym zakresie czynności sprawdzających,
 • gromadzenie, analizowanie i ewidencjonowanie w obsługiwanych systemach informatycznych danych dotyczących składanych przez podatników deklaracji i informacji podatkowych oraz wpływających do organu podatkowego aktów notarialnych, postanowień sądu,
 • udzielanie informacji podatnikom,
 • sporządzanie informacji o naruszeniu przepisów podatkowych,
 • wykonywanie czynności związanych z zapewnieniem obsługi podatników w Stałym Punkcie Obsługi Podatnika w Bieruniu.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca w Urzędzie Skarbowym w Tychach oraz Stałym Punkcie Obsługi Podatnika w Bieruniu
  -praca administracyjno-biurowa,
  -obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie,
  -użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów)
  -kontakt z klientem zewnętrznym

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Urząd Skarbowy w Tychach – stanowisko znajduje się na piątym piętrze budynku Urzędu,
  Stały Punkt Obsługi Podatnika w Bieruniu – stanowisko znajduje się na parterze budynku.
  Bariery architektoniczne:
  Urząd Skarbowy w Tychach – podjazd, winda, toaleta dostosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych tylko na parterze budynku.
  Stały Punkt Obsługi Podatnika w Bieruniu – podjazd, toaleta dostosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
  Budynek i stanowisko pracy nie są dostosowane do potrzeb osób niedowidzących, niewidomych oraz niesłyszących i głuchoniemych,
  Budynek i stanowisko pracy nie są przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie o profilu ekonomicznym lub administracyjnym
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • dobra znajomość materialnych przepisów podatkowych, przepisów proceduralnych, jak i orientacji co do przepisów innych gałęzi prawa,
  • umiejętność stosowania prawa w praktyce,
  • umiejętność analitycznego myślenia, wyciągania wniosków oraz poprawnego redagowania pism,
  • dobra organizacja pracy celem przestrzegania terminów załatwiania spraw,
  • wymagane doświadczenie zawodowe: powyżej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej lub co najmniej 3 miesiące doświadczenia w zakresie stosowania prawa, w tym prawa podatkowego.

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe ekonomiczne, prawnicze lub administracyjne, względnie inne wyższe uzupełnione studiami podyplomowymi z w/w zakresów.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie świadectw pracy i dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe,

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  24-05-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Urząd Skarbowy
  Al. Niepodległości 60
  43-100 Tychy
  z dopiskiem oferta pracy w Referacie Identyfikacji i Rejestracji Podatkowej oraz Czynności Sprawdzających

Inne informacje:

  Postepowanie rekrutacyjne będzie się składać z dwóch etapów: testu wiedzy oraz rozmowy z komisją.
  Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o jego terminie.
  Oferty niespełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane.
  Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną komisyjnie zniszczone.
  Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: 1937,55 zł
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 032/ 325-11-69.