Izba Skarbowa w Łodzi

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy referent
 • do spraw czynności sprawdzających
 • w Pierwszym Dziale Obsługi Bezpośredniej

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Izba Skarbowa w Łodzi
  al. Kościuszki 83
  90-436 Łódź

Miejsce wykonywania pracy:

 • Łódź
 • Pierwszy Urząd Skarbowy Łódź- Górna
  ul. Wróblewskiego 10
  93 – 578 Łódź

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • dokonywanie czynności sprawdzających niezastrzeżonych do właściwości rzeczowej innych komórek organizacyjnych w celu sprawdzenia terminowości składania deklaracji, wpłacania zadeklarowanych podatków, stwierdzenia formalnej poprawności dokumentów, ustalenia stanu faktycznego w zakresie niezbędnym do stwierdzenia zgodności z przedstawionymi dokumentami,
 • zatwierdzanie rejestrów przypisów/odpisów,
 • tworzenie dokumentów wewnętrznych dla potrzeb księgowych,
 • opracowywanie materiałów, przygotowywanie projektów pism w ramach prowadzonych czynności,
 • przygotowywanie zawiadomień o naruszeniu przepisów prawa podatkowego lub adnotacji o odstąpieniu od przekazania zawiadomień w powyższym zakresie,
 • kierowanie wniosków o wszczęcie postępowań podatkowych do Działu Postępowań Podatkowych oraz o przeprowadzenia kontroli podatkowych do Samodzielnego Referatu Analiz i Planowania,
 • obsługiwanie interesantów w celu zapewnienia im udziału w postępowaniu,
 • dokonywanie czynności na wnioski innych organów tj. przesłuchania świadków, czynności w trybie art. 274c Ordynacji podatkowej .

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca administracyjno-biurowa w siedzibie urzędu wymagająca przemieszczania się między piętrami ( kilka razy dziennie ),
  – telefoniczny i osobisty kontakt z klientem zewnętrznym,
  – stres związany z obsługą klienta zewnętrznego
  – wykonywanie zadań pod presją czasu.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
  – stanowisko oświetlone światłem naturalnym i sztucznym, zlokalizowane na II piętrze budynku, możliwość poruszania się po budynku – winda, budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji lub pracy biurowej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • podstawowa znajomość prawa podatkowego,administracyjnego,
  • dobra organizacja pracy własnej,
  • odporność na pracę w warunkach stresu i pod presją czasu,
  • biegła obsługa komputera,
  • łatwość komunikacji,

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe,
 • obsługa systemu POLTAX, BA, EWIDENCJE
 • zdolności analitycznego i logicznego myślenia,

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe kandydatek/kandydatów.

Termin składania dokumentów:

  29-06-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Skarbowa
  Al.Kościuszki 83
  90-436 Łódź
  Kancelaria, pokój nr 1
  z dopiskiem: oferta pracy nr 170600

Inne informacje:

  Wymagane oświadczenia, cv i list motywacyjny muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem. Oferty niespełniające wymagań formalnych lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku ofert przesłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego. Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani do poszczególnych etapów postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomieni telefonicznie o ich miejscu i terminie. Kandydatki/kandydaci, których oferty będą niekompletne, złożone po terminie lub nie będą spełniały warunków formalnych zostaną poinformowani telefonicznie o niezakwalifikowaniu do dalszego etapu rekrutacji. Wynagrodzenie zasadnicze zostanie określone w przedziale od 2.061,22 do 2.248,61 zł w zależności od posiadanej wiedzy i kwalifikacji zawodowych wybranej kandydatki/kandydata. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (42) 25-47-334