Izba Skarbowa w Łodzi

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy referent
 • w Samodzielnym Referacie Egzekucji Administracyjnej

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Izba Skarbowa w Łodzi
  al. Kościuszki 83
  90-436 Łódź

Miejsce wykonywania pracy:

 • Łódź-Bałuty
 • Drugi Urząd Skarbowy Łódź-Bałuty
  ul. Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus 105
  91-222 Łódź

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przygotowywanie i rozliczanie merytoryczne służb, w toku których egzekutorzy dokonują czynności egzekucyjnych w terenie,
 • dokonywanie czynności analitycznych ruchu tytułów wykonawczych na podstawie danych z aplikacji informatycznych, analiza poprawności wystawionych tytułów wykonawczych,
 • przygotowywanie projektów korespondencji wysyłanej do podmiotów zewnętrznych,
 • przygotowywanie danych, dokumentów i informacji do sporządzania sprawozdań,
 • prowadzenie postępowań egzekucyjnych i zabezpieczających,
 • prowadzenie postępowań likwidacyjnych i przepadku przedmiotów na Skarb Państwa; spisu inwentarza w celu realizacji postanowień Sądu.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca administracyjno-biurowa w siedzibie urzędu oraz w terenie,
  – telefoniczny i permanentny kontakt z klientem zewnętrznym,
  – praca pod presją czasu.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, w pozycji siedzącej,
  – stanowisko oświetlone światłem naturalnym i sztucznym,
  – miejsce pracy w budynku Urzędu wymaga poruszania się po ciągach pieszych budynku,
  w tym po schodach łączących kondygnacje,
  – brak windy ogranicza lub uniemożliwia osobie niepełnosprawnej np. poruszającej się na wózku inwalidzkim, dostęp do wyższych kondygnacji budynku Urzędu,
  – w budynku znajduje się toaleta oraz podjazd dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji lub w pracy biurowej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów ustaw: o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, KPA,
  • komunikatywność, umiejętność przekazywania informacji.

wymagania dodatkowe

 • prawo jazdy kat. B,
 • podstawowa wiedza w zakresie obsługi systemów: EGAPOLTAX, POLTAX, WHTAX, CZM.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe kandydatek/kandydatów.

Termin składania dokumentów:

  20-11-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Skarbowa w Łodzi
  Al.Kościuszki 83
  90-436 Łódź
  Kancelaria, pokój nr 1
  z dopiskiem: oferta pracy nr 175020

Inne informacje:

  Wymagane oświadczenia, cv i list motywacyjny muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem. Oferty niespełniające wymagań formalnych lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
  W przypadku ofert przesłanych za pośrednictwem poczty decyduje data stempla pocztowego. Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani do poszczególnych etapów postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomieni telefonicznie o ich miejscu i terminie. Kandydatki/kandydaci, których oferty będą niekompletne, złożone po terminie lub nie będą spełniały warunków formalnych zostaną poinformowani telefonicznie lub na adres poczty e-mail o niezakwalifikowaniu do dalszego etapu rekrutacji. Wynagrodzenie zasadnicze zostanie określone w kwocie 2.248,61 zł. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (42) 25-47-147.