Izba Skarbowa w Łodzi

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy referent
 • do spraw interpretacji
 • w Wydziale ds. Interpretacji w zakresie Podatków Pośrednich – Trzeci Referat Podatku od Towarów i Usług

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 2

Adres urzędu

  Izba Skarbowa w Łodzi
  Al. Kościuszki 83
  90-436 Łódź


Miejsce wykonywania pracy:

 • Piotrków Trybunalski
 • Piotrków Trybunalski
  Biuro Krajowej Informacji Podatkowej
  ul. Wronia 65
  97-300 Piotrków Trybunalski


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • opracowuje projekty pisemnych interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnych sprawach w celu udzielenia odpowiedzi na wniosek zainteresowanego,
 • opracowuje odpowiedzi na wezwania do usunięcia naruszenia prawa w celu ponownej weryfikacji udzielonej indywidualnej interpretacji,
 • opracowuje odpowiedzi na skargi kierowne do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego przez wnioskodawcę na wydane indywidualne interpretacje w celu obrony zaskarżonego rozstrzygnięcia,
 • współpracuje z komórkami organizacyjnymi Biura KIP w Piotrkowie Trybunalskim i pozostałymi Biurami Krajowej Informacji Podatkowej w celu monitorowania jednolitości interpretacji przepisów prawa podatkowego,
 • współpracuje przy opracowywaniu projektów wystąpień do Ministerstwa Finansów o zajęcie stanowiska w zakresie spornych zagadnień dotyczących danego podatku w celu uzyskania jednolitego stanowiska dla wszystkich Biur KIP,
 • prowadzi rejestry i ewidencje oraz gromadzi dane w celu sporządzenia okresowych sprawozdań w zakresie prowadzonych spraw.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca biurowa w siedzibie Biura Krajowej Informacji Podatkowej z możliwością wyjazdów służbowych,
  praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
  telefoniczny kontakt z klientem zewnętrznym,
  wykonywanie zadań pod presją czasu.
 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • narzędzia pracy – komputer i sprzęt biurowy,
  miejsce pracy – III piętro w budynku sześciopiętrowym,
  praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu,
  możliwość poruszania się po budynku – 2 windy, drzwi odpowiedniej szerokości, klarka schodowa z poręczami,
  zaplecze socjalne.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość obowiązujących przepisów prawa podatkowego w zakresu komórki organizacyjnej oraz Ordynacji Podatkowej,
  • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
  • dobra znajomość obsługi komputera,
  • umiejętność pracy pod presją czasu.

wymagania dodatkowe

 • 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji podatkowej,
 • wykształcenie wyższe prawnicze, administracyjne lub ekonomiczne,
 • umiejętność biegłej obsługi komputera i innych urządzeń biurowych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe.

Termin składania dokumentów:

  11-05-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Skarbowa w Łodzi
  Al. Kościuszki 83
  90-436 Łódź
  Kancelaria pok. nr 1
  z dopiskiem „starszy referent-numer ogłoszenia169196”

Inne informacje:

  Zatrudnienie na czas określony. Wymagane oświadczenia, cv i list motywacyjny muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem. Oferty niespełniające wymagań formalnych, niekompletne lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku ofert przesłanych drogą pocztową decyduje data stempla pocztowego. Kandydaci zakwalifikowani do poszczególnych etapów postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomieni telefonicznie o ich miejscu i terminie. Kandydaci, których oferty będą niekompletne, złożone po terminie lub nie będą spełniały wymagań formalnych zostaną poinformowani telefonicznie o niezkwalifikowaniu do dalszego etapu rekrutacji. Wynagrodzenie zasadnicze zostanie określone w przedziale od 1.873,84 do 2.342,30 zł w zależności od posiadanej wiedzy i kwalifikacji zawodowych. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje :(44)645-01-57 , (42) 25 47 135.