Izba Skarbowa w Łodzi

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy referent
 • w Dziale Rachunkowości

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Izba Skarbowa w Łodzi
  Al. Kościuszki 83
  90-019 Łódź

Miejsce wykonywania pracy:

 • Pabianice
 • Urząd Skarbowy w Pabianicach
  ul. Zamkowa 26
  95-200 Pabianice

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Księguje przypisy/odpisy, wpłaty/zwroty oraz prowadzi analizę występujących na kartach kontowych sald nadpłat i zaległości w celu dostarczenia aktualnych i rzetelnych informacji dotyczących rozliczeń podatkowych.
 • Przygotowuje przelewy bankowe ( zwrotu podatku/nadpłat, przeksięgowań i innych) w zakresie prowadzonych kart kontowych zgodnie z obowiązującymi procedurami w celu przekazania powstałych nadpłat podatkowych na rachunki bankowe podatników.
 • Podejmuje czynności zmierzające do likwidacji nadpłat na kartach kontowych w celu zapobiegania ich przedawnieniu.
 • Podejmuje czynności zmierzające do likwidacji nadpłat na kartach kontowych w celu zapobiegania ich przedawnieniu.
 • Przygotowuje akta spraw z zakresu właściwości komórki organizacyjnej i przekazuje je do zakładowej składnicy akt, w celu ich archiwizacji.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – Praca w siedzibie Urzędu.
  – Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.
  – Obsługa klientów zewnętrznych.
  – Wykonywanie zadań pod presją czasu.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, stanowisko oświetlone światłem naturalnym i sztucznym, brak windy, budynek niedostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (bariery architektoniczne).

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • Znajomość prawa podatkowego, rachunkowości podatkowej, umiejętność stosowania prawa w praktyce, komunikatywność, analityczne myślenia, umiejętność pracy w zespole, praca pod presją czasu, umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresowych, otwarty stosunek do klienta zarówno wewnętrznego, jak i zewnętrznego, wysoka kultura osobista.
  • Doświadczenie w pracy administracyjno – biurowej jeden rok.

wymagania dodatkowe

 • Wykształcenie wyższe: prawnicze, administracyjne, ekonomiczne;
 • Obsługa programów: POLTAX, POLTAX2B, Biblioteka Akt;
 • Doświadczenie w pracy w rachunkowości.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe kandydatek/kandydatów.

Termin składania dokumentów:

  01-06-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Skarbowa
  Al.Kościuszki 83
  90-436 Łódź
  Kancelaria, pokój nr 1
  z dopiskiem: oferta pracy nr 169840

Inne informacje:

  Zatrudnienie na czas określony-zastępstwo. Wymagane oświadczenia, cv i list motywacyjny muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem. Oferty niespełniające wymagań formalnych lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku ofert przesłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego. Kandydaci zakwalifikowani do poszczególnych etapów postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomieni telefonicznie o ich miejscu i terminie. Kandydaci, których oferty będą niekompletne, złożone po terminie lub nie będą spełniały warunków formalnych zostaną poinformowani telefonicznie o niezakwalifikowaniu do dalszego etapu rekrutacji. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (42) 25-47-320