Izba Skarbowa w Łodzi

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy referent
 • do spraw wprowadzania danych
 • w Czwartym Dziale Obsługi Bezpośredniej OB-4

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 0.75

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Izba Skarbowa w Łodzi
  al. Kościuszki 83
  90-436 Łódź

Miejsce wykonywania pracy:

 • Łódź
 • Pierwszy Urząd Skarbowy Łódź-Bałuty
  ul. Zachodnia 47
  91-066 Łódź

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Wprowadza do systemów komputerowych dane szczegółowe z różnorodnych dokumentów podatkowych (zeznań, deklaracji, informacji, aktów notarialnych) w celu zapewnienia kompletnej i aktualnej bazy danych oraz dostarczania pozostałym komórkom organizacyjnym urzędu informacji, do których składania zobowiązani są podatnicy, płatnicy i inkasenci.
 • Sprawdza poprawność i segreguje błędne dokumenty ze względu na specyfikacje błędu (błędy wyliczeń, błędy lub brak danych rejestracyjnych, błędna właściwość miejscowa) w celu przekazania ich właściwym komórkom organizacyjnym.
 • Sporządza raporty z wprowadzonych do systemów dokumentów informacyjnych

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • -praca administracyjno-biurowa w siedzibie urzędu,
  -praca w szczególnie trudnych warunkach (niezmienna pozycja ciała przed monitorem komputerowym),
  -monotonia pracy,
  -stres związany z pracą pod presją czasu.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • -praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
  -stanowisko oświetlone światłem naturalnym i sztucznym, zlokalizowane na II piętrze,
  -brak barier architektonicznych.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • obsługa systemu POLTAX, Vies, programu CZM,
  • 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji lub pracy biurowej,
  • znajomość obsługi komputera, szybka praca na klawiaturze,
  • zdolność analitycznego myślenia,
  • dobra organizacja pracy własnej,
  • dobra koncentracja,
  • umiejętność pracy w zespole.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe kandydatki/kandydata.

Termin składania dokumentów:

  03-06-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Skarbowa w Łodzi
  Al.Kościuszki 83
  90-436 Łódź
  Kancelaria pokój nr 1
  z dopiskiem: oferta pracy nr 169953

Inne informacje:

  Wymagane oświadczenia, cv i list motywacyjny muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem. Oferty niespełniające wymagań formalnych lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku ofert przesłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego.
  Kandydatki/Kandydaci zakwalifikowani do poszczególnych etapów postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomieni telefonicznie o ich miejscu i terminie. Kandydatki/Kandydaci, których oferty będą niekompletne, złożone po terminie lub nie będą spełniały warunków formalnych zostaną poinformowani telefonicznie o niezakwalifikowaniu do dalszego etapu rekrutacji. Wynagrodzenie zasadnicze zostanie określone w przedziale od 2.061,22 do 2.248,61 zł
  w zależności od posiadanej wiedzy i kwalifikacji zawodowych wybranej/ego kandydatki/kandydata.
  Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (42) 25-47-334