Izba Skarbowa w Opolu

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy referent
 • w Dziale Obsługi Bezpośredniej

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Urząd Skarbowy
  w Oleśnie
  ul. Pieloka 21
  46-300 Olesno

Miejsce wykonywania pracy:

 • Olesno

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • ewidencjonowanie i bieżące aktualizowanie danych podatników, płatników podatków i płatników składek ubezpieczeniowych w systemach informatycznych w celu tworzenia pełnego rejestru podatników i płatników;
 • wydawanie potwierdzeń nadania numerów identyfikacji podatkowej (NIP) w celu umożliwienia identyfikacji podatnika;
 • gromadzenie i archiwizowanie dokumentacji związanej z nadaniem NIP w celu utworzenia i zachowania pełnego zbioru danych o podatniku i płatniku;

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – permanentna obsługa klienta;
  – zagrożenie korupcją;

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie;
  – rozwiązania architektoniczne budynku przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ( podjazd dla osób niepełnosprawnych, toaleta na parterze budynku dostosowana dla osób niepełnosprawnych );
  – stanowisko wyposażone w komputer stacjonarny i inne urządzenia biurowe,
  – oświetlenie sztuczne i naturalne,
  – budynek nie jest wyposażony w windę,
  – brak szkodliwych, niebezpiecznych warunków pracy.
  – brak oznaczeń dla niewidomych, brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym i głuchoniemym.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • dobra obsługa programów komputerowych;
  • znajomość przepisów podatkowych;
  • komunikatywność;

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie świadectw pracy, kopie innych dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie zawodowe.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  23-06-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Skarbowa
  Ozimska 19
  45-057 Opole
  lub osobiście: Sekretariat p.513, V p.

Inne informacje:

  Proponowane wynagrodzenie zasadnicze wg ustalonego mnożnika kwoty bazowej 1,098.

  W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu.
  Oferty składane lub uzupełniane po terminie nie będą rozpatrywane (o zachowaniu termin decyduje data nadania oferty w urzędzie pocztowym lub data złożenia w kancelarii izby lub urzędu skarbowego). W ciągu 30 dni od dnia publikacji wyniku naboru w Biuletynie można odebrać złożone dokumenty. Po tym terminie oferty zostaną zniszczone. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do dalszych etapów naboru, o czym będą powiadomieni telefonicznie lub e-mailem.
  Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
  Nabór odbywa się zgodnie z Instrukcją naboru kandydatów do pracy w służbie cywilnej wprowadzonej zarządzeniem nr 16/15 Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu z dnia 27 marca 2015r., dostępny na stronie BIP Izby Skarbowej w Opolu w zakładce „Zatrudnienie”.

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 34 350 44 81 (sprawy dotyczące zadań na stanowisku pracy), 77 4540067 wew. 224 (sprawy organizacyjne i formalne).