Izba Skarbowa w Poznaniu

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy referent
 • w Samodzielnym Referacie Postępowań Podatkowych w Urzędzie Skarbowym w Lesznie

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 2

Adres urzędu

  Izba Skarbowa w Poznaniu
  Plac Cyryla Ratajskiego 5
  61-726 Poznań

Miejsce wykonywania pracy:

 • Leszno
 • Urząd Skarbowy w Lesznie
  ul. Mickiewicza 7
  64-100 Leszno

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie postępowań podatkowych
 • przygotowanie i udostępnianie informacji zawartych w aktach spraw w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach
 • wydawanie decyzji w sprawie odpowiedzialności spadkobierców, następców prawnych, podmiotów przekształconych oraz płatników za zobowiązania podatkowe,
 • wnioskowanie o zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych
 • wprowadzanie danych do systemu informatycznego POLTAX
 • wprowadzanie danych do systemu informatycznego Biblioteka Akt
 • sporządzanie informacji o ujawnieniu wykroczeń i przestępstw skarbowych

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca biurowa wykonywana w siedzibie urzędu,
  – praca wykonywana przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – budynek czteropiętrowy – winda

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów prawa podatkowego i postępowania administracyjnego
  • umiejętność analitycznego myślenia
  • umiejętność pracy pod presją czasu,
  • umiejętność pracy w zespole
  • doświadczenie zawodowe w administracji lub pracy biurowej – 6 miesięcy

wymagania dodatkowe

 • umiejętność obsługi systemu POLTAX , CZM

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopie dokumentów potwierdzających staż pracy, kwalifikacje, uprawnienia i umiejętności kandydata

Termin składania dokumentów:

  30-06-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Skarbowa
  Pl. Cyryla Ratajskiego 5
  61-726 Poznań
  z dopiskiem „oferta pracy – Leszno”

Inne informacje:


  Umowa o pracę na czas określony. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie postępowania rekrutacyjnego.
  Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 61 85 86 250.