Izba Skarbowa w Poznaniu

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy referent
 • w Dziale Obsługi Bezpośredniej w Urzędzie Skarbowym w Wągrowcu

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 0.5

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Izba Skarbowa w Poznaniu
  Plac Cyryla Ratajskiego 5
  61-726 Poznań

Miejsce wykonywania pracy:

 • Wągrowiec
 • Urząd Skarbowy w Wągrowcu
  62-100 Wągrowiec
  ul. Kościuszki 19A

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Wprowadzanie do systemów operacyjnych danych szczegółowych z dokumentów podatkowych (zeznań, deklaracji, informacji, pełnomocnictw), do składania których obowiązani są podatnicy, płatnicy i inkasenci.
 • Sprawdzanie pod względem merytorycznym i rachunkowym złożonych deklaracji.
 • Dokonywanie czynności sprawdzających w zakresie złożonych dokumentów.
 • Przygotowywanie informacji do zaświadczeń na podstawie posiadanych dokumentów i materiałów z zakresu działania komórki.
 • Analizowanie informacji o podatnikach znajdujących się w bazie danych urzędu.
 • Sporządzanie kart informacyjnych o ujawnieniu popełnienia czynu zabronionego z Kodeksu karnego skarbowego.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca biurowa wykonywana w siedzibie urzędu,
  – praca wykonywana przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – budynek jednopiętrowy,
  – wejście główne oraz szerokość głównych drzwi wejściowych do gmachu jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych,
  – brak wind oraz toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych,
  – podstawowe wyposażenie stanowiska to: zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe,
  – stanowisko pracy zlokalizowane jest w pomieszczeniu biurowym na I piętrze budynku.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • umiejętność jasnego, precyzyjnego i zwięzłego przekazywania informacji,
  • umiejętność obsługi komputera,
  • znajomość przepisów ustaw: Ordynacja podatkowa i o podatku dochodowym od osób fizycznych.

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe,
 • umiejętność obsługi programów komputerowych: BIBLIOTEKA AKT, POLTAX, EWIDENCJE US,
 • do 6 miesięcy doświadczenia w pracy w administracji publicznej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopie dokumentów potwierdzających staż pracy, kwalifikacje, uprawnienia i umiejętności kandydata

Termin składania dokumentów:

  30-06-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Skarbowa
  Pl. Cyryla Ratajskiego 5
  61-726 Poznań
  Izba Skarbowa
  Pl. Cyryla Ratajskiego 5
  61-726 Poznań
  Izba Skarbowa
  Pl. Cyryla Ratajskiego 5
  61-726 Poznań
  z dopiskiem

Inne informacje:

  Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie postępowania rekrutacyjnego.
  Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 61 85 86 250.