Izba Skarbowa w Poznaniu

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy referent
 • do spraw obsługi bieżącej
 • w Referacie Obsługi Bieżącej Urzędu Skarbowego w Koninie

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Izba Skarbowa w Poznaniu
  Plac Cyryla Ratajskiego 5
  61-726 Poznań

Miejsce wykonywania pracy:

 • Konin
 • Urząd Skarbowy w Koninie
  ul. Zakładowa 7A
  62-510 Konin

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przygotowywanie zaświadczeń,
 • przygotowywanie odpowiedzi na pisma do uprawnionych organów,
 • przygotowywanie na wniosek podatnika lub płatnika uwierzytelnionych dokumentów i duplikatów,
 • rejestracja korespondencji wychodzącej i przychodzącej,
 • archiwizowanie dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca administracyjno-biurowa, przeważnie siedząca, wymagająca sprawności obu rąk;

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – miejsce pracy mieści się na parterze, praca przy komputerze, praca związana z obsługą klientów zewnętrznych i wewnętrznych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość obowiązujących przepisów prawa podatkowego ze szczególnym uwzględnieniem Ordynacji podatkowej,
  • dobra znajomość obsługi komputera

wymagania dodatkowe

 • preferowane wykształcenie wyższe,
 • rzetelność i odpowiedzialność,
 • empatia w stosunku do klientów,
 • bezkonfliktowość.
 • asertywność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających staż pracy, posiadane kwalifikacje, uprawnienia i umiejętności kandydata.

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  19-11-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Skarbowa
  pl. Cyryla Ratajskiego 5
  61-726 Poznań
  z dopiskiem „oferta pracy – US Konin”

Inne informacje:

  Umowa o pracę na czas zastępstwa.
  O zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego lub data wynikająca z datownika urzędu.
  Oferty nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
  List motywacyjny oraz wszystkie oświadczenia powinny zawierać oryginalny podpis kandydata.
  Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie postępowania rekrutacyjnego.
  Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 63 245-68-77