Izba Skarbowa w Poznaniu

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy referent
 • w Referacie Obsługi Bieżącej w Urzędzie Skarbowym Poznań-Winogrady

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Urząd Skarbowy Poznań-Winogrady
  ul. Wojciechowskiego 3/5
  60-685 Poznań

Miejsce wykonywania pracy:

 • Poznań

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wspieranie podatników i innych podmiotów w prawidłowym wypełnianiu przez nich obowiązków podatkowych,
 • przyjmowanie deklaracji podatkowych, wniosków, informacji i innych dokumentów, w tym w formie elektronicznej,
 • identyfikowanie i rejestrowanie w systemie informatycznym przyjętych dokumentów,
 • wydawanie zaświadczeń,
 • prowadzenie obsługi kancelaryjnej urzędu,
 • potwierdzanie profili zaufanych elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP),
 • udzielanie pisemnych informacji organom administracji podatkowej,
 • prowadzenie spraw związanych z kasami rejestrującymi.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • -praca biurowa wykonywana w siedzibie urzędu,
  -praca wymagająca szczególnej koncentracji,
  -wykonywanie pracy przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • -toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
  -drzwi odpowiedniej szerokości,
  -obecność wind

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów prawa podatkowego i administracyjnego
  • obsługa komputera
  • umiejętność logicznego myślenia,
  • umiejętność poprawnego formułowania myśli na piśmie

wymagania dodatkowe

 • pożądane wykształcenie wyższe o profilu prawniczym, ekonomicznym lub administracyjnym
 • doświadczenie zawodowe w administracji podatkowej,
 • znajomość programu POLTAX, BIBLIOTEKA AKT

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  19-11-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Skarbowa
  Pl. Cyryla Ratajskiego 5
  61-726 Poznań
  z dopiskiem „oferta pracy – Poznań – Winogrady- Referat Obsługi Bieżącej OB1”.

Inne informacje:

  Umowa o pracę na czas określony, na zastępstwo. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną o terminie postępowania rekrutacyjnego.
  Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 61 85 86 171