Izba Skarbowa w Poznaniu

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy referent
 • w Pierwszym Referacie Egzekucji Administracyjnej w Urzędzie Skarbowym Poznań – Grunwald

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Urząd Skarbowy Poznań-Grunwald
  ul. Smoluchowskiego 1
  60-179 Poznań-Grunwald

Miejsce wykonywania pracy:

 • Poznań


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przyjmowanie i wprowadzanie tytułów wykonawczych i zarządzeń zabezpieczenia do systemu informatycznego po wcześniejszej analizie tytułów pod kątem ich zgodności z prawem, w celu tworzenia aktualnej bazy danych.
 • Weryfikacja tytułów wykonawczych pod kątem właściwości miejscowej i rzeczowej organu egzekucyjnego oraz wymogów formalnych tytułów w celu zapewnienia zgodnego z prawem wszczęcia postępowań egzekucyjnych.
 • Obsługa dokumentów (przyjmowanie i wysyłka) za pomocą skrzynki pocztowej ePUAP.
 • Weryfikacja informacji zawartych w systemie informatycznym działu (EGAPOLTAX) dla potrzeb wydawanych przez Urząd Skarbowy zaświadczeń i informacji.
 • Stosowanie środków egzekucyjnych przewidzianych przepisami prawa.
 • Przygotowywanie projektów orzeczeń wydawanych w zakresie prowadzonych postępowań egzekucyjnych i zabezpieczających w celu przedłożenia ich do akceptacji kierownika.
 • Sporządzanie planów podziału kwot uzyskanych z egzekucji, rozliczanie przelewów w celu przekazywania należnych kwot wierzycielom.
 • Kierowanie zapytań do organów administracji publicznej oraz jednostek organizacyjnych im podległych, a także innych podmiotów w celu ustalenia składników majątku zobowiązanych lub ustalenia miejsca ich pobytu.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca biurowa wykonywana w siedzibie urzędu oraz na terenie Dzielnicy Poznań-Grunwald
  – praca wykonywanie przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – budynek trzypiętrowy,
  – brak podjazdów, windy,
  – jedna toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych zlokalizowana na parterze budynku

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej lub 1 rok w organie egzekucji administracyjnej.
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji i wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych, ustawy Kodeks postępowania administracyjnego;
  • umiejętność analitycznego myślenia;
  • biegła obsługa komputera i programów biurowych

wymagania dodatkowe

 • preferowane wykształcenie wyższe prawnicze, administracyjne, ekonomiczne
 • samodzielność i inicjatywa;
 • odpowiedzialność, umiejętność organizacji pracy własnej;
 • znajomość aplikacji komputerowych użytkowanych w urzędzie;
 • umiejętność pracy w zespole.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopie dokumentów potwierdzających staż pracy, kwalifikacje, uprawnienia i umiejętności kandydata

Termin składania dokumentów:

  20-09-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Skarbowa w Poznaniu
  Pl. Cyryla Ratajskiego 5
  61-726 Poznań
  z dopiskiem „US Poznań-Grunwald -EA”

Inne informacje:

  Umowa o pracę na czas określony. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie postępowania rekrutacyjnego.
  Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 61 6644041.