Izba Skarbowa w Rzeszowie

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy referent
 • w Samodzielnym Referacie Spraw Wierzycielskich i Rachunkowości Podatkowej

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Izba Skarbowa w Rzeszowie
  ul. Geodetów 1
  35-959 Rzeszów

Miejsce wykonywania pracy:

 • Rzeszów
 • Izba Skarbowa w Rzeszowie
  ul. Geodetów 1
  35-959 Rzeszów

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • udział w prowadzeniu postępowań związanych z orzecznictwem w zakresie odpowiedzialności osób trzecich, wstrzymania wykonania decyzji, zabezpieczenia zobowiązań podatkowych, ulg w spłacie nalezności podatkowych i niepodatkowych nalezności budżetowych o charakterze publiczo-prawnym, cywilnoprawnym, ulg w spłacie kosztów egzekucyjnych w tym w ramach pomocy publicznej,
 • potrąceń podatkowych z wierzytelości wobec Skarbu Państwa

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca o charakterze administracyjno – biurowym, stanowiska pracy zlokalizowane
  w pokojach biurowych. Podstawowe wyposażenie stanowiska pracy to zestaw komputerowy
  z oprogramowaniem. Większość czynności wykonywana jest w wymuszonej pozycji siedzącej – praca z dokumentami, obsługa monitora ekranowego powyżej 4 godzin na dobę.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Stanowisko pracy zlokalizowane w pomieszczeniu biurowym oświetlonym przez światło naturalne i sztuczne, wyposażone w zestaw komputerowy z monitorem ekranowym, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe. Lokalizacja w 16 – to kondygnacyjnym budynku biurowym (4 dźwigi osobowe). Wejście do budynku nieprzystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, brak pomieszczeń sanitarnych dostosowanych dla osób niepełnosprawnych. Ze względu na brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych, w budynku występuje ograniczony dostęp do pomieszczeń zlokalizowanych na piętrach dla osób mających problemy z samodzielnym poruszaniem się po ciągach komunikacyjnych. Stanowisko pracy nie jest dostosowane do potrzeb osób niedowidzących, niewidomych, niesłyszących i głuchoniemych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe administracyjne, ekonomiczne, prawnicze lub inne wyższe oraz podyplomowe o kierunku finansowym
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego w administracji podatkowej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość ustawy Ordynacja podatkowa, ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego, krajowego i wspólnotowego prawa pomocy, ustawy o Egzekucji w administracji, ustawy o finansach publicznych, Prawa upadłościowego i naprawczego, Kodeksu Spółek Handlowych, ustawy Kodeks Cywilny – w zakresie funkcjonowania komórki organizacyjnej, a także umiejętność jego stosowania w praktyce
  • znajomość analizy ekonomicznej
  • umiejętność logicznego i analitycznego myślenia
  • umiejętność współpracy w zespole
  • odporność na stres

wymagania dodatkowe

 • brak

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  17-06-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Skarbowa
  Geodetów 1
  35-959 Rzeszów
  Izba Skarbowa
  Geodetów 1
  35-959 Rzeszów

Inne informacje:

  Za datę wpływu dokumentu przyjmuje się datę złożenia dokumentów w Izbie Skarbowej w Rzeszowie lub datę stempla pocztowego. Oferty nadane po terminie oraz niekompletne nie będą rozpatrywane. Wszystkie składane dokumenty i oświadczenia, listy motywacyjne, życiorys – powinny zawierać datę i oryginalny podpis kandydata. Kandydaci, których oferty zostaną zakwalifikowane do kolejnego etapu naboru zostaną powiadomieni telefoniczne lub drogą e-mailową na wskazany adres poczty elektronicznej. Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną zniszczone po upływie trzech miesięcy od daty zatrudnienia wybranego w naborze kandydata.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (17) 85 03 632.