Izba Skarbowa w Szczecinie

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy referent
 • do spraw obsługi bieżącej i czynności sprawdzających
 • w Dziale Obsługi Bezpośredniej

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Izba Skarbowa w Szczecinie
  ul. Roosevelta 1-2
  70-525 Szczecin

Miejsce wykonywania pracy:

 • Szczecinek
 • Urząd Skarbowy w Szczecinku
  ul. Mickiewicza 13-14
  78-400 Szczecinek

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przyjmowanie na sali obsługi deklaracji, zeznań, zgłoszeń, wniosków i zawiadomień,
 • ewidencjonowanie dokumentów źródłowych w systemach informatycznych,
 • udzielanie informacji z zakresu obowiązujących przepisów prawa podatkowego,
 • prowadzenie czynności sprawdzających, sporządzanie analiz na podstawie uzyskanych danych,
 • przygotowywanie i wydawanie zaświadczeń o nabyciu rzeczy i praw majątkowych.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca administracyjno-biurowa, przeważanie w pozycji siedzącej,
  – stres związany z obsługą klientów zewnętrznych,
  – praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
  – zagrożenie korupcją.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • 1) stanowisko pracy wyposażone w komputer stacjonarny i inne urządzenia biurowe,
  2) oświetlenie sztuczne i naturalne,
  3) podjazd na zewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych,
  4) toaleta dla osób niepełnosprawnych – na parterze.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów prawa podatkowego i Ordynacji podatkowej,
  • umiejętność stosowania przepisów prawa w praktyce,
  • umiejętność rozwiązywania problemów,
  • komunikatywność,
  • rzetelność, odpowiedzialność i obowiązkowość.

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie średnie o profilu ekonomicznym lub administracyjnym,
 • umiejętność dobrej organizacji pracy, odporność na stres,
 • znajomość programów komputerowych Poltax, Poltax 2B, Ewidencja, Biblioteka akt, CZM, SeRCe,
 • kultura osobista.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i umiejetności kandydata określone w wymaganiach niezbędnych i dodatkowych,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie zawodowe.

Termin składania dokumentów:

  14-12-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Skarbowa
  Roosevelta 1,2
  70-525 Szczecin (lub osobiście w kancelarii, pok. 28)

Inne informacje:

  Wynagrodzenie zasadnicze brutto: 2280,46 zł.
  Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

  Oferty otrzymane po terminie lub niespełniające wymagań nie będą rozpatrywane. Życiorys, list motywacyjny oraz wszystkie oświadczenia muszą być własnoręcznie podpisane. Kandydaci spełniający wymagania zostaną poinformowani o terminie postępowania rekrutacyjnego. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 91-48-03-674, 91-480-04-93.