Izba Skarbowa w Zielonej Górze

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy referent
 • do spraw ds. prowadzenia postępowań w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe
 • w Samodzielnym Wieloosobowym Stanowisku Spraw Karnych Skarbowych

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 0.5

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Izba Skarbowa
  ul. Generała Władysława Sikorskiego 2
  65-454 Zielona Góra

Miejsce wykonywania pracy:

 • Międzyrzecz
 • ul. Rynek 11/12
  66-300 Międzyrzecz

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie rejestrów, zawiadomień o naruszeniu przepisów karnych skarbowych, nałożonych mandatów, prowadzonych dochodzeń karnych skarbowych, przypisów i odpisów prawomocnych kar grzywien oraz dokumnetacji związanej z funkcjonowaniem stanowiska karnego skarbowego,
 • prowadzenie postępowań przygotowawczyvh w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania karnego i Kodeksu karnego skarbowego, a w szczególności: przygotowanie postępowań o odmowie wszczęcia postępowania, wnioskowanie do Naczelnika o zaniechanie wszczęcia postępowania, wykonanie innych czynności procesowych koniecznych do zakończenia postępowania
 • prowadzenie postępowań mandatowych zgodnie z przepisami Kodeksu karnego skarbowego,
 • prowadzenie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów w zakresie przyjmowania i rozpatrywania wniosków o zastosowania instytucji czynnego żalu,
 • współpraca z Prokuraturą, Policją oraz innymi organami ścigania w ujawnianiu i zwalczaniu przestępczości skarbowej.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • wykonywanie czynności typowej pracy biurowej za pomocą komputerów oraz urządzeń biurowych,

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • praca przy komputerze,

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji skarbowej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów prawa podatkowego, kks, kpk,
  • odporność na stres,
  • umiejętność argumentowania,
  • zdolności analitycznego myślenia i formułowania wniosków,
  • kultura osobista

wymagania dodatkowe

 • znajomość programu informatycznego, Poltax, Poltax 2B, Mandaty, KCIK (przeszkolenie)
 • 4 lata doświadczenia w praktycznym stosowaniu przepisów kks i kpk

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  28-11-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Skarbowa
  ul. Generała Władysława Sikorskiego 2
  65-454 Zielona Góra

Inne informacje:

  „W ofercie należy podać dane kontaktowe, adres do korespondencji, adres e-mail, nr telefonu. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne. Kandydaci zakwalifikowani, którzy spełnią wymagania formalne zostaną powiadomieni o terminie testu e-mailem lub telefonicznie. Wszystkie oświadczenia powinny zawierać odpowiednią treść, datę oraz własnoręczny i czytelny podpis (wzory oświadczeń, które kandydaci mogą wykorzystać zamieszczone są na stronie BIP Izby www.bip.iskarb.pl w zakładce „Ogłoszenia o pracy”). Życiorys, list motywacyjny powinny być czytelnie i własnoręcznie podpisane. Oferty dostarczone po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane. Po upływie 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z kandydatem wyłonionym podczas naboru, oferty nie spełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty, z wyjątkiem oferty wybranego kandydata zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać po nr tel. 68 456 07 60”
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.