Izba Skarbowa we Wrocławiu

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy referent
 • do spraw w Referacie Identyfikacji i Rejestracji Podatkowej
 • w Urzędzie Skarbowym Wrocław – Psie Pole

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Izba Skarbowa we Wrocławiu
  ul. Powstańców Śląskich 24,26
  53-333 Wrocław

Miejsce wykonywania pracy:

 • Wrocław
 • Wrocław
  Urząd Skarbowy Wrocław – Psie Pole
  ul. Trzebnicka 33
  50-231 Wrocław

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • nadawanie numerów identyfikacji podatkowej przedsiębiorcom oraz osobom fizycznym;
 • rejestrowanie i wykreślanie z rejestru podatników podatku od towarów i usług (VAT) i podatników VAT- UE;
 • obsługa aplikacji SERCE;
 • obsługa systemu CEIDG poprzez weryfikację wniosków przesłanych drogą elektroniczną;
 • prowadzenie biblioteki akt w zakresie działania komórki

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca administracyjno – biurowa
  jednozmianowa,
  – praca przy monitorze ekranowym
  powyżej 4 godziny dziennie,
  – narzędzia pracy: komputer
  stacjonarny i sprzęt biurowy,
  praca przy oświetleniu naturalnym
  sztucznym.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – praca wymagająca kontaktu
  bezpośredniego z innymi
  komórkami organizacyjnymi
  urzędu rozmieszczonymi
  na 4 kondygnacjach
  – budynek nie jest przystosowany
  dla osób niepełnosprawnych z
  narządem ruchu (stare
  budownictwo, brak wind,
  pojazdów,
  – wąskie korytarze, niedostosowane
  toalety
  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • komunikatywność
  • odporność na stres
  • umiejętność współpracy w zespole
  • obsługa komputera

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe o profilu prawniczym, ekonomicznym, administracyjnym,
 • doświadczenie zawodowe 6 miesięcy w administracji podatkowej
 • znajomość ustaw: NIP, VAT, Ordynacja podatkowa
 • miejętność organizacji pracy
 • samodzielność

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kokopie dokumentów, które potwierdzą wymagania dodatkowe w zakresie wykształcenia i umiejętnościpie dokumentów, które potwierdzą wymagania dodatkowe w zakresie wykształcenia i umiejętności

Termin składania dokumentów:

  20-11-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Skarbowa
  Powstańców Śląskich 24/26
  53-333 Wrocław
  pocztą lub osobiście: kancelaria piętro 0 pok. 5

Inne informacje:

  Kandydaci, którzy spełniają wymagania formalne, zostaną poinformowani (telefonicznie lub e-mailem) o terminie dalszego etapu naboru. Oferty złożone lub wysłane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego). W ofercie należy podać dane kontaktowe (adres do korespondencji, adres e-mail, nr telefonu) oraz numer ogłoszenia.

  W celu spełnienia wymagań formalnych należy dostarczyć kopie wszystkich ww. wymaganych dokumentów i oświadczeń z poz. „wymagane dokumenty i oświadczenia”. Oświadczenia kandydatów muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem, w przeciwnym razie oferta nie będzie spełniać wymogów formalnych.

  Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne.

  Zachęcamy do zapoznania się z wewnętrzną procedurą naboru w Izbie Skarbowej we Wrocławiu, która jest dostępna na stronie internetowej Izby Skarbowej we Wrocławiu www.wroclaw.apodatkowa.gov.pl

  Metody i techniki naboru:
  – egzamin pisemny obejmujący zagadnienia ustawy Ordynacja podatkowa, NIP, VAT,
  – rozmowa kwalifikacyjna.

  Kwota minimalnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego wynosi 2.361,04 brutto.

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 71 326 52 67 (sprawy dotyczące zadań na stanowisku),
  71 365 27 02 (sprawy organizacyjne i formalne).

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną